Statut SPUH-a primjena do 22.05.2010.

AutorUrednik

Statut SPUH-a primjena do 22.05.2010.

STATUT SINDIKATA POREZNE UPRAVE HRVATSKE

SADRŽAJ

I. TEMELJNE ODREDBE

II. NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK, PEČAT I ZASTAVA SPUH-A

III. SVRHA I NAČELA DJELOVANJA SPUH-A

IV. ČLANSTVO SPUH-A

V. USTROJSTVO I TIJELA SPUH-A

VI. POSTUPAK IZBORA , RAZRJEŠENJA I OPOZIVA

VII. RADNA SKUPINA ZA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

VIII. ORGANIZIRANJE SINDIKALNIH AKCIJA I ŠTRAJKA

IX. OBAVJEŠTAVANJE I MEDIJSKA DJELATNOST

X. FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA SPUH-A

XI. UVJETI I NAČIN PRESTANKA DJELOVANJA SPUH-A

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Sindikat Porezne uprave Hrvatske (u daljnjem tekstu: SPUH) je samostalna, dobrovoljna, demokratska, interesna i nestranačka udruga službenika i namještenika zaposlenih u Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, odnosno u drugoj po djelokrugu rada srodnoj jedinici Ministarstva financija.

Članak 2.

Ovim se Statutom utvrđuje svrha SPUH-a, unutarnji ustroj, naziv, sjedište, područje djelovanja, znak, tijela SPUH-a, način izbora, opoziva i razrješenja tih tijela, ovlaštenja tijela SPUH-a, postupak učlanjivanja i prestanak članstva, način utvrđivanja iznosa članarine, način donošenja i izmjena Statuta, pravilnika i drugih općih akata, način stjecanja imovine, raspolaganja imovinom i nadzora nad njom, te prestanak djelovanja SPUH-a.

Članak 3.

SPUH je pravna osoba neovisna od utjecaja poslodavca i njegovih udruga, vlasti, političkih stranaka i vjerskih zajednica.

SPUH čine svi njegovi organizacijski oblici utvrđeni ovim Statutom.

SPUH zastupa zajedničke interese svih svojih članova te se za ostvarenje tih interesa bori svim sredstvima koja nisu zabranjena Ustavom i zakonima, te ratificiranim konvencijama Međunarodne organizacije rada (Iternational Labour Organization).

SPUH surađuje na načelima sindikalne solidarnosti s demokratskim sindikalnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Radi ostvarenja zajedničkih interesa i ciljeva svojih članova SPUH se može udruživati u Udruge više razine.

 

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK, PEČAT I ZASTAVA SPUH-A

Članak 4.

Naziv Sindikata je : SINDIKAT POREZNE UPRAVE HRVATSKE.
Skraćeni naziv Sindikata je SPUH.

U međunarodnoj komunikaciji SPUH koristi i engleski prijevod svog naziva: The Croatian Tax Administration Employees Union .

 

Članak 5.

Sjedište Sindikata Porezne uprave Hrvatske je u Zagrebu , Ulica kralja Držislava 4.

Članak 6.

Područje djelovanja Sindikata Porezne uprave Hrvatske je Republika Hrvatska.

Članak 7.

Znak SPUH-a sadrži: trobojnicu, skraćenicu SPUH, pleter, knjigu, pero i vagu te unutar pletera u krug ispisan naziv SINDIKAT POREZNE UPRAVE HRVATSKE.

Podloga su svijetlozeleno – bijeli kvadratići, pleter je zlatne boje, trobojnica je crveno-bijela-plava. Knjiga je bijele boje s tamnim rubom, pero je crne boje te vaga zlatne boje, dok su naziv SINDIKAT POREZNE UPRAVE HRVATSKE i kratica SPUH crne boje.

Članak 8.

Pečat SPUH-a je okruglog oblika, promjera 30mm, obodno ispisan punim naziv i sjedište Sindikata Porezne uprave Hrvatske, a u sredini kratica SPUH.

Članak 9.

Zastava SPUH-a je svijetlozelene boje, veličine 2m x 1m.

U sredini zastave je znak SPUH-a, a ispod znaka je naziv : SINDIKAT POREZNE UPRAVE HRVATSKE.

 

III. SVRHA I NAČELA DJELOVANJA SPUH-A

Članak 10.

Osnovna svrha SPUH-a je:

– braniti i zastupati interese te radna, socijalna i ekonomska prava članova
– sklapati kolektivne ugovore
– aktivno djelovati na poboljšanju radnih i životnih uvjeta članova te podizanju njihove profesionalne i kulturne razine
– intervenirati u svim pitanjima socijalne i ekonomske politike, politike rada i zapošljavanja povezanima s izravnim i neizravnim interesima članova.

 

Članak 11.

SPUH djeluje na načelima:

– demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje svojih članova
– samostalnosti i neovisnosti
– solidarnosti, uzajamnosti, ravnopravnosti te međusobnog uvažavanja svih članova
– odgovornosti izabranih i imenovanih povjerenika i nositelja aktivnosti SPUH-a
– slobode izbora oblika organiziranja
– izraženih interesa članova SPUH-a.

 

 

Članak 12.

Poslovi i djelatnost kojima se ostvaruje svrha SPUH-a:

– zaštita prava članova iz rada i na temelju rada od samovolje poslodavca te svakog oblika zlostavljanja
– sudjelovanje u izradi akata i odluka koje donosi poslodavac, a odnose se na rad i u svezi su s radom i socijalno-materijalnim položajem službenika i namještenika Porezne uprave, odnosno druge po djelokrugu rada srodne jedinice Ministarstva financija u kojoj SPUH ima članove
– putem pregovora ili drugim sindikalnim akcijama ishoditi sklapanje kolektivnih ugovora kojima se reguliraju međusobna prava i obveze ugovornih strana, te pitanja plaća, sadržaj radnih odnosa i općih uvjeta rada za sve članove
– zastupati interese članova SPUH-a u svim nadležnim državnim organima i institucijama u pitanjima radne, socijalne i ekonomske politike radnika
– pružati besplatnu pravnu pomoć i zastupati članove SPUH-a u svim radnim sporovima, a poglavito u onima koji nastaju zbog djelovanja sindikata
– osnivati fondove za pomoć u svrhu jačanja i promicanja sindikalne solidarnosti i pomoći u slučaju štrajka, nezaposlenosti, bolesti ili smrti te za stambeno zbrinjavanje članstva
– provođenje sportskih i drugih susreta članova, te drugih sadržaja i aktivnosti koje proizlaze iz inicijative članova SPUH-a
– održavati kontakte sa drugim sindikatima u zemlji i inozemstvu
– putem tiska i drugih sredstava javnog informiranja utjecati na javno mnijenje u korist rješavanja svih problema koji se tiču radnika
– u suradnji s drugim sindikatima poticati najveće moguće jedinstvo u rješavanju zajedničkih zahtjeva
– djelovati na poboljšanju uvjeta rada, zdravijoj radnoj okolini i zaštiti na radu
– udruživati se u udruge više razine radi promicanja svojih prava i interesa.

 

IV. ČLANSTVO SPUH-A

Članak 13.

Članom SPUH-a može postati zaposlenik Ministarstva financija – Porezne uprave te osoba koja je zaposlena u drugoj po djelokrugu rada srodnoj jedinici Ministarstva financija, a koja smatra da može svoje interese ostvariti kroz djelovanje SPUH-a.
Zaposlenici u Poreznoj upravi te druge osobe iz prethodnog stavka ovog članka dobrovoljno se učlanjuju i istupaju iz SPUH-a.

 

Članak 14.

Članom SPUH-a postaje osoba iz članka 13. ovog Statuta koja prihvaća Statut SPUH-a potpisom pristupnice u sindikalnoj podružnici.

Ukoliko je riječ o ponovnom učlanjenju u SPUH, potrebno je da je od ranijeg istupanja protekla godina dana, a od isključenja dvije godine, sve pod uvjetom da osoba nije već dvaput istupila i/ili je isključena iz članstva, u kojem slučaju ne može postati članom SPUH-a.

Članu SPUH-a izdaje se sindikalna iskaznica, koja je vlasništvo SPUH-a i član ju je dužan čuvati.

Evidencija o članstvu SPUH-a vodi se u podružnicama i Predsjedništvu SPUH-a.

Predsjedništvo SPUH-a može za izuzetne zasluge, zalaganje, pomoć pri osnivanju i djelovanju i za druge radnje bitne za SPUH proglasiti počasnim članom SPUH-a i osobu koja nije član.

Iskaznica počasnog člana vodi se u evidenciji SPUH-a.

Počasni član ne plaća članarinu.

 

Članak 15.

Učlanjenjem u SPUH član stječe sljedeća prava:

– na zastupanje i sudjelovanje u procesu pregovaranja kod utvrđivanja osnovice za plaću, svih dodataka i naknada uz plaću, te pregovaranju za kolektivne ugovore
– na besplatnu pravnu pomoć i pružanje radno pravne zaštite pred sudovima RH
– na zastupanje pred službeničkim sudovima zbog povrede službene ili radne dužnosti
– na pružanje materijalne pomoći, a u skladu s posebnim pravilnikom koji donosi Predsjedništvo
– na zaštitu u štrajku i drugim sindikalnim akcijama
– na stručno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira SPUH
– da utvrđuje i prati ostvarenje usvojenih ciljeva i zadaća SPUH-a
– pravo na informiranje
– da bira i bude biran u tijela SPUH-a i sindikalnih podružnica
– druga prava ustanovljena aktima i odlukama SPUH-a.

Članak 16.

Učlanjenjem u SPUH član preuzima sljedeće obveze:

– plaćanje sindikalne članarine, u skladu s odlukom Predsjedništva
– poštivanje odredbi Statuta SPUH-a i programa rada
– odgovorno i savjesno izvršavanje izborne funkcije u tijelima SPUH-a
– sudjelovanje u organiziranim akcijama SPUH-a
– savjesno izvršavanje službenih obveza
– ostale obveze koje proistječu iz djelatnosti SPUH-a.

 

Članak 17.

Članstvo u Sindikatu prestaje:

– istupanjem člana uz davanje pisane izjave
– brisanjem iz članstva
– isključenjem iz SPUH-a
– smrću
– odlaskom u mirovinu
– prestankom rada u Ministarstvu financija.

 

Članak 18.

Istupanje iz članstva ostvaruje se davanjem pisane izjave ili potpisivanjem istupnice i vraćanjem iskaznice isključivo sindikalnom povjereniku. U protivnom se istupanje neće smatrati izvršenim.

Član SPUH-a koji istupa iz članstva dužan je podmiriti sve obveze prema SPUH-u.

Član koji namjerava istupiti iz SPUH-a, a ima nepodmirenih obveza prema SPUH-u ili SPUH jamči za kakvu njegovu obvezu prema trećima, makar ta i ne bila dospjela u tome trenutku, obvezan je radi osiguranja takve tražbine SPUH-a predati mu ovjerenu izjavu o zapljeni plaće ili bianco mjenicu.

Ako u slučaju iz prethodnog stavka obveza potječe iz zajma kod sindikalne blagajne uzajamne pomoći, član je dužan isti vratiti u roku od 30 dana od istupanja.

Član SPUH-a koji ne plati članarinu dulje od tri mjeseca uzastopno briše se iz članstva na kraju trećeg mjeseca neplaćanja članarine. U slučaju radnog spora člana SPUH-a, visinu i način plaćanja članarine utvrđuje Predsjedništvo SPUH-a, uz mogućnost oslobođenja plaćanja iste, vodeći računa o individualnim materijalnim i socijalnim prilikama svakog člana ponaosob.

Člana SPUH-a isključit će se iz članstva ako se utvrdi ili dokaže da član:

– djeluje protivno odredbama Statuta i odlukama tijela SPUH-a, svojim djelovanjem onemogućava normalan rad tijela SPUH-a ili ometa akcije koje provodi SPUH
– svojim postupcima i djelovanjem nanosi štetu ugledu SPUH-a
– djeluje u organizaciji čija je aktivnost protivna temeljnim načelima djelovanja SPUH-a
– da je nesavjesnim upravljanjem sindikalnom imovinom nanio materijalnu štetu SPUH-u.

Prijedlog za isključenje člana SPUH-a podnosi povjerenik ili Povjereništvo podružnice.

Odluku o isključenju člana donosi Skupština podružnice SPUH-a natpolovičnom većinom prisutnih članova podružnice SPUH-a, javnim glasovanjem.

Odluka o isključenju se donosi u pisanom obliku i putem pošte se uručuje članu koji se isključuje.

Isključeni član podružnice SPUH-a ima pravo žalbe na odluku o isključenju u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju. Žalba se podnosi Statutarnoj komisiji SPUH-a, u tri primjerka i to: Povjereništvu podružnice, Statutarnoj komisiji i Predsjedništvu SPUH-a, a dostavlja se putem pošte u naznačenom roku.

Statutarna komisija donosi odluku u roku od 30 dana od primitka žalbe te izvještava pismenim putem podnositelja žalbe, sindikalnu podružnicu i Predsjedništvo SPUH-a.

Žalba podnesena Statutarnoj komisiji ne zadržava izvršenje prvostupanjske odluke.

Odluka Statutarne komisije je konačna.
U slučaju prestanka rada zbog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca članu ne prestaje članstvo i pripadaju mu sva prava do konačnosti postupka.

 

V. USTROJSTVO I TIJELA SPUH-A

Podružnica

Članak 19.

Temeljni oblik sindikalnog ustroja je sindikalna podružnica. Podružnica se osniva ako postoji najmanje 10 članova – osnivača podružnice.

Podružnica djeluje na području Područnog ureda i Središnjeg ureda Porezne uprave RH, po načelu jedan područni ili središnji ured – jedna podružnica.

U svom djelovanju podružnica je samostalna i ima svoj žiro-račun te djeluje, sukladno Statutu i Pravilniku o radu podružnica, na načelu jedinstva SPUH-a.

Pravilnik o radu podružnica donosi Predsjedništvo SPUH-a.

Podružnica ima svoj pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, a sadrži tekst naziva SPUH-a, podružnice i mjesto sjedišta podružnice.

Podružnica samostalno raspolaže sredstvima i imovinom koja joj pripadaju, a u skladu s odredbama Pravilnika o radu podružnice.

U slučaju prestanka postojanja podružnice imovinu u cijelosti preuzima SPUH, osim u slučaju udruživanja podružnica kada imovinu preuzima pravni slijednik podružnice koja je ukinuta.

Članak 20.

U podružnici se provode i organiziraju sve aktivnosti Sindikata, a osobito:

– zaštita i unapređenje socijalnog i materijalnog položaja članova
– poboljšanje uvjeta rada, zaštite na radu i zdrave radne sredine
– zaštita prava članova SPUH-a proizašlih iz radnog odnosa te zastupanje u radnim sporovima
– osiguranje uvjeta za slobodno i nesmetano djelovanje, uključujući pravo na potpuno i pravovremeno informiranje članova o svim bitnim pitanjima važnim za položaj i perspektivu zaposlenika, pravo na inicijativu prema poslodavcu, pravo na prostor za sindikalne aktivnosti
– sudjelovanje u informiranju članstva o materijalno–socijalnim elementima bitnim za njihov položaj te traženje informacije od poslodavca u skladu sa zakonima i kolektivnim ugovorom
– u skladu s odlukama Predsjedništva ili Skupštine SPUH-a sudjelovanje u organiziranju, provođenju i koordiniranju različitih oblika upozorenja i pritisaka, uključujući i štrajk kao krajnje sredstvo i industrijske akcije, sukladno zakonu o radu
– provođenje i praćenje svih oblika izvršenja zakonskih akata, Kolektivnog ugovora i Ustava RH, radi zaštite svog članstva
– provođenje i pokretanje ostalih pitanja važnih za članstvo, koja su propisana Statutom SPUH-a i Pravilnikom o radu podružnice.

Sindikalna podružnica dostavlja izvještaje o svome godišnjem financijskom poslovanju Predsjedništvu, neposredno nakon što ih usvoji Skupština podružnice.

 

Članak 21.

Tijela SPUH-a u podružnici jesu:

– Skupština
– Povjereništvo
– Povjerenik
– Zamjenik povjerenika
– Blagajnik
– Nadzorni odbor

Tijela SPUH-a u podružnici biraju se na mandatno razdoblje od 4 godine.

 

Članak 21. a

Skupština

Skupština je najviše tijelo podružnice i čine je svi članovi podružnice ili njihovi izabrani zastupnici, o čemu odluku donosi Skupština podružnice.

Skupština podružnice ima sljedeće ovlasti:

– bira i razrješava članove tijela podružnice
– donosi odluke o razrješenju sukladno ovom Statutu
– donosi odluke o opozivu sukladno ovom Statutu
– donosi odluke o isključenju iz SPUH-a
– usvaja plan rada podružnice
– usvaja izvješća o radu
– usvaja financijska izvješća
– donosi i druge odluke.

Skupština u podružnici može biti: osnivačka, izborna, izvještajna, izvanredna i svečana.

Izborna Skupština sindikalne podružnice redovno se saziva svake 4 godine. Skupština sindikalne podružnice na izbornoj skupštini bira Povjereništvo, Povjerenika, Zamjenika povjerenika, Blagajnika i Nadzorni odbor.

Izvještajna Skupština sindikalne podružnice održava se jednom godišnje, na kojoj se ocjenjuje rad Povjerenika i Povjereništva na temelju izvješća o radu podružnice u prethodnoj godini, podnosi izvješće o financijskom poslovanju u prethodnoj godini te donosi plan rada podružnice za tekuću godinu.

Izvanredna Skupština podružnice može se sazvati na inicijativu Povjerenika, Povjereništva, Nadzornog odbora, Predsjedništva SPUH-a ili na pismeni zahtjev 1/3 članstva podružnice, ovjerovljen potpisima članova podružnice.

Izvanrednu Skupštinu podružnice saziva Povjerenik podružnice u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje.

Ukoliko Povjerenik ne sazove Izvanrednu skupštinu podružnice u navedenom roku to će učiniti zamjenik Povjerenika ili predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 21. b

Povjereništvo

Povjereništvo podružnice čine Povjerenik, Zamjenik povjerenika i još najmanje 3 člana podružnice.

Odluku o broju članova Povjereništva donosi Skupština podružnice ovisno o svojim specifičnostima i veličini.

Članove Povjereništva bira Skupština podružnice iz svojih redova, na mandatno razdoblje, dok Povjerenik i Zamjenik povjerenika izborom izravno postaju i izabrani članovi Povjereništva.

Povjereništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini podružnice.

Povjereništvo ima sljedeće ovlasti:

– donosi odluke i akte iz svog djelokruga rada
– provodi plan rada i odluke Skupštine podružnice
– predlaže dnevni red i saziva sjednice Povjereništva i Skupštine podružnice te priprema materijale i akte za iste
– utvrđuje prijedlog plana rada i prijedlog financijskog poslovanja podružnice za svaku godinu
– imenuje radna tijela u podružnici za pojedina pitanja
– osigurava kvalitetno informiranje članova u podružnici
– razrješava i kooptira članove tijela SPUH-a u podružnici, u slučajevima propisanim ovim Statutom
– donosi odluku o sazivanju izvanredne Skupštine podružnice, u slučajevima propisanim ovim Statutom.

Članak 21. c

Sindikalni povjerenik

Sindikalni povjerenik je osoba koja predstavlja Povjereništvo i podružnicu SPUH-a, a ujedno je član Predsjedništva SPUH-a.

Povjerenika bira Skupština podružnice na mandatno razdoblje.

Povjerenika u slučaju spriječenosti ili nemogućnosti obavljanja dužnosti zamjenjuje njegov zamjenik kojega bira Skupština podružnice, a u slučaju preuzimanja dužnosti na Zamjenika povjerenika se primjenjuju sve odredbe ovoga Statuta, kojima su regulirana prava i obveze Povjerenika.

Jednom godišnje sindikalni Povjerenik dužan je podnijeti izvještaj radu Podružnice Skupštini podružnice, a zapisnik sa Skupštine obvezno se dostavlja Predsjedništvu SPUH-a.

Za svoj rad Povjerenik je odgovoran Skupštini podružnice.

Dužnosti sindikalnog povjerenika jesu:

– organizacija, provođenje i nadzor nad svim aktivnostima u podružnici
– provođenje odluka Skupštine podružnice SPUH-a, Skupštine SPUH-a i njihovih izvršnih tijela
– organiziranje i provođenje suradnje sa drugim sindikalnim podružnicama
– predstavljanje članova SPUH-a pred poslodavcem
– sudjelovanje u ostvarivanju zaštite članova SPUH-a.

Povjerenik podružnice u svom radu surađuje s Predsjednikom SPUH-a, poduzima aktivnosti radi povećanja broja članova SPUH-a i o tome vodi evidenciju koju usklađuje sa središnjom evidencijom SPUH-a.

 

Članak 21. d

Blagajnik

Blagajnik je operativno tijelo podružnice.

Bira ga Skupština podružnice na mandatno razdoblje od 4 godine, te za svoj rad odgovara Skupštini.

Usko surađuje s Povjerenikom i Povjereništvom podružnice.

Dužnosti Blagajnika jesu:

– vođenje blagajne i izrada blagajničkih izvješća podružnice
– vođenje ostalih evidencija i dokumentacije vezane uz materijalno i financijsko poslovanje podružnice
– drugi poslovi vezani uz financijsko poslovanje podružnice.

 

Članak 21. e

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor podružnice obavlja nadzor nad provođenjem svih odluka tijela podružnice kao i o upotrebi i korištenju imovine i financijskih sredstava podružnice.

O nadzoru i financijskom stanju u podružnici jedanput godišnje podnosi izvješće na izvještajnoj skupštini podružnice.

 

Članak 22.

Ako zbog nastupa objektivnih okolnosti rad i organizacija podružnice nisu mogući to će se ista pripojiti najbližoj podružnici, o čemu će odluku donijeti Predsjedništvo SPUH-a uz prethodno razmatranje prijedloga i primjedbi članova podružnice koja se gasi, odnosno pripaja.

Članak 23.

Prava, dužnosti i odgovornosti, način izbora i opoziva te druga pitanja u svezi s djelovanjem tijela sindikalnih podružnica, ukoliko nisu već određena ovim Statutom, propisuju se Pravilnikom o radu podružnica te drugim pravilnicima koje donosi Predsjedništvo SPUH-a.

 

Tijela SPUH-a

Članak 24.

Tijela SPUH-a jesu:

– Skupština
– Predsjedništvo
– Izvršni odbor
– Predsjednik Sindikata
– Zamjenik Predsjednika Sindikata
– Nadzorni odbor
– Statutarna komisija

 

Članak 25.

Skupština

Skupština je najviše tijelo SPUH-a.

Skupštinu SPUH-a čine povjerenici sindikalnih podružnica i izabrani zastupnici iz sindikalnih podružnica, po sljedećem kriteriju:

– do 50 članova podružnice 1 zastupnik
– od 51-100 članova podružnice 2 zastupnika
– od 101-200 članova podružnice 3 zastupnika
– od 201-300 članova podružnice 4 zastupnika
– od 301-400 članova podružnice 5 zastupnika
i dalje na svakih sljedećih započetih 100 članova još 1 zastupnik.

Podružnice SPUH-a koje imaju relativnu zastupljenost članova podružnice u ukupnom broju zaposlenih u Područnom uredu u kojemu djeluju od 60% i više imaju pravo izabrati još 1 zastupnika.

Ispunjenje uvjeta za ostvarenje prava iz prethodnoga stavka prati Predsjednik SPUH-a i dužan ga je priopćiti Podružnicama do kraja veljače svake godine, a prije održavanja godišnje Skupštine Podružnice.

Skupštinu SPUH-a čine i Predsjednik i zamjenik Predsjednika SPUH-a u slučaju da isti nisu istovremeno i povjerenici podružnice.

Popis izabranih zastupnika u sindikalnim podružnicama povjerenici dostavljaju Predsjedniku i Predsjedništvu SPUH-a najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine SPUH-a.

Skupština SPUH-a može biti: izborna, izvještajna, izvanredna ili svečana.

Izborna Skupština SPUH-a redovno se saziva svake 4 godine.

Izvještajna skupština saziva se jednom godišnje, a saziva ju Predsjednik SPUH-a za izvještaj o radu i poslovanju SPUH-a za proteklu godinu te donošenje plana rada za tekuću godinu.

Izvanredna skupština SPUH-a može se sazvati na inicijativu Predsjedništva, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije SPUH-a ili na pismeni zahtjev 1/3 članstva SPUH-a, ovjerovljen potpisima članova SPUH-a.
Podnositelj zahtjeva dužan je pripremiti prijedloge dokumenata za Izvanrednu skupštinu.

Izvanrednu skupštinu saziva Predsjednik SPUH-a u roku od 30 dana od dana podnošenja obrazloženog zahtjeva podnositelja.

Ukoliko Predsjednik SPUH-a ne sazove Izvanrednu skupštinu u navedenom roku to će učiniti zamjenik Predsjednika SPUH-a ili predsjednik Nadzornog odbora ili Statutarne komisije.

Skupštinom SPUH-a predsjedava Predsjednik radnog Predsjedništva Skupštine. Predsjednik SPUH-a je ujedno i Predsjednik radnog Predsjedništva, osim u slučaju izborne Skupštine SPUH-a. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika SPUH-a, radnim Predsjedništvom predsjedava zamjenik Predsjednika SPUH-a.

Skupština pravovaljano odlučuje, ukoliko joj je prisutna natpolovična većina članova iz stavka 1. ovoga članka.

Iznimno od prethodnog stavka za donošenje odluke o prihvaćanju Statuta, izmjenama i dopunama Statuta, izboru, opozivu i razrješavanju tijela SPUH-a koja bira Skupština, za pravovaljano odlučivanje potrebna je prisutnost 2/3 članova iz stavka 1. ovoga članka.

Odluka je valjano donijeta, ako se za nju izjasnila natpolovična većina prisutnih članova.

Skupština Sindikata vodi se u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine SPUH-a, a donosi ga Skupština SPUH-a.

Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuju zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i Predsjednik radnog Predsjedništva.

 

Članak 26.

Ovlasti i zadaće Skupštine SPUH-a jesu:

– izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine
– donošenje Poslovnika o radu Skupštine
– donošenje i izmjena Statuta SPUH-a
– donošenje plana rada SPUH-a
– donošenje odluka od važnosti za cjelokupno članstvo SPUH-a
– biranje, opoziv i razrješavanje tijela SPUH-a u slučajevima propisanima ovim Statutom
– razmatranje izvještaja o radu tijela SPUH-a i ocjenjivanje njihovog rada
– davanje ovlasti Predsjedništvu za udruživanje s drugim sindikatima, pristupanje sindikalnim udrugama više razine, odnosno pristupanje međunarodnim sindikalnim udrugama
– donošenje ostalih odluka
– donošenje odluke o prestanku rada SPUH-a.

Članak 27.

Predsjedništvo

Predsjedništvo SPUH-a je najviše tijelo koje upravlja SPUH-om između zasjedanja Skupštine.

Predsjedništvo čine svi izabrani povjerenici sindikalnih podružnica, Predsjednik SPUH-a i zamjenik Predsjednika SPUH-a.

Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini SPUH-a i članstvu SPUH-a.

Predsjedništvo se sastaje po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Radom Predsjedništva rukovodi Predsjednik SPUH-a.

Predsjedništvo SPUH-a može donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutno 2/3 ukupnog broja članova Predsjedništva, a odluke su valjano donijete ako se za njih izjasnila natpolovična većina prisutnih članova Predsjedništva.

Ukoliko su Predsjednik i/ili zamjenik Predsjednika SPUH-a istovremeno i povjerenici podružnica u postupku donošenja odluka imaju pravo na samo jedan glas.

Članak 28.

Predsjedništvo SPUH-a ima sljedeće ovlasti i zadaće:

– donosi odluke i akte koji su vezani za djelokrug rada SPUH-a
– osigurava uvjete za pregovaračku i partnersku ulogu prilikom zaključivanja kolektivnog ugovora kao i u drugim oblicima pregovaranja, dogovaranja i sporazumijevanja o svim pitanjima od interesa za članstvo SPUH-a
– poduzima radnje za poboljšanje uvjeta rada i zaštite na radu
– zalaže se za sigurnost zaposlenja, socijalnu i materijalnu sigurnost članova SPUH-a
– raspravlja i daje prijedloge u postupku donošenja i izmjene kolektivnog ugovora
– utvrđuje konačan prijedlog Statuta
– pomaže u radu sindikalnih podružnica donošenjem odluka, uputa i preporuka
– osigurava kvalitetno informiranje o radu SPUH-a
– imenuje pregovaračku radnu skupinu za kolektivno pregovaranje
– imenuje po potrebi odbore i druga radna tijela
– donosi Pravilnik o radu sindikalnih podružnica
– donosi Pravilnik o radu blagajne uzajamne pomoći i imenuje tijela blagajne
– razrješava članove SPUH-a u slučajevima predviđenim ovim Statutom
– kooptira članove u tijelima SPUH-a u slučajevima predviđenim ovim Statutom, do prve Skupštine SPUH-a
– odlučuje o promjeni naziva i sjedišta SPUH-a
– odlučuje o izboru tajnika
– odlučuje o izboru blagajnika SPUH-a
– odlučuje o vremenu i mjestu održavanja Skupštine SPUH-a
– odlučuje i u drugim slučajevima predviđenim ovim Statutom.

Prije donošenja značajnih odluka za čitavo članstvo Predsjedništvo je dužno savjetovati se sa članstvom u SPUH-u.

Predsjedništvo može pokrenuti inicijativu za sazivanje izvanredne skupštine SPUH-a radi opoziva i razrješenja tijela SPUH-a: Predsjednika, zamjenika Predsjednika, člana Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije. Navedeni postupak će pokrenuti u slučaju neizvršavanja ovim Statutom propisanih obveza, kao i u slučaju teške povrede zakona, statuta SPUH-a te odluka Predsjedništva i Izvršnog odbora SPUH-a.

Izvanredna skupština SPUH-a za slučaj iz prethodnog stavka saziva se na način i u roku propisanom u članku 25. statuta.

Predsjedništvo može razriješiti dužnosti Predsjednika SPUH-a, zamjenika Predsjednika SPUH-a, člana Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije u slučajevima predviđenim ovim Statutom, što Skupština SPUH-a potvrđuje na svom narednom zasjedanju.

Predsjedništvo može privremeno suspendirati povjerenika podružnice-člana Predsjedništva SPUH-a radi sprečavanja štetnih posljedica i ugrožavanja ugleda i interesa SPUH-a u slučaju neizvršavanja ovim Statutom propisanih obveza, kao i u slučaju teške povrede zakona, Statuta SPUH-a i odluka Predsjedništva i Izvršnog odbora SPUH-a.

Odluka o suspenziji izvršava se danom donošenja, a ostaje na snazi do konačnosti odluke o statusu povjerenika (opozivu, smjeni ili isključenju iz članstva).

O odluci o suspenziji povjerenika-člana Predsjedništva Predsjedništvo SPUH-a će bez odgode obavijestiti podružnicu i naložiti održavanje izvanredne skupštine podružnice u roku od 30 dana, na kojoj će se o tome donijeti konačna odluka.

Članak 29.

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršno tijelo SPUH-a.

Čine ga Predsjednik SPUH-a i zamjenik Predsjednika SPUH-a, te još 7 članova Predsjedništva.

Članove Izvršnog odbora bira Skupština SPUH-a na razdoblje od 4 godine.

Ukoliko članu Izvršnog odbora tijekom trajanja redovnog mandatnog razdoblja prestane status povjerenika, članstvo u SPUH-u, prestane mandat ostavkom, opozivom ili razrješenjem Predsjedništvo SPUH-a kooptirat će zamjenskog člana na način utvrđen ovim Statutom.

Za svoj rad Izvršni odbor odgovoran je Predsjedništvu i Skupštini SPUH-a.

 

 

Članak 30.

Izvršni odbor:

– provodi plan rada SPUH-a, sukladno odlukama Skupštine i Predsjedništva, o čemu izvješćuje Predsjedništvo i članstvo SPUH-a
– predlaže Predsjedništvu dnevni red i nacrte dokumenata zasjedanja Skupštine SPUH-a
– predlaže osnivanje odbora i drugih radnih tijela
– predlaže Predsjedništvu sastav odbora za kolektivno pregovaranje
– utvrđuje radnu verziju kolektivnog ugovora
– predlaže Predsjedništvu donošenje odluke o prosvjedima, štrajku i drugim oblicima industrijskih akcija
– priprema prijedlog Statuta
– priprema prijedloge pravilnika i drugih akata
– donosi odluke o hitnim sindikalnim aktivnostima nakon obavezne konzultacije sa ostalim članovima Predsjedništva, a koje će na prvoj sljedećoj sjednici Predsjedništva dati na potvrdu
– daje inicijativu za sazivanje izvanredne skupštine Sindikata prema članku 25. i 28. stavak 3. statuta.

Članak 31.

Izvršni odbor SPUH-a sastaje se po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutno 2/3 ukupnog broja članova, a odluke su valjano donijete ako se za njih izjasnila natpolovična većina prisutnih članova Izvršnog odbora.

 

Članak 32.

Predsjednik

Predsjednika SPUH-a bira Skupština SPUH-a.

Predsjednik Sindikata predsjeda izvještajnom i svečanom Skupštinom SPUH-a, Predsjedništvom SPUH-a i Izvršnim odborom SPUH-a.

Način izbora Predsjednika uređen je odredbama ovog Statuta.

Predsjednik SPUH-a ima sljedeća prava i dužnosti:

– predstavlja SPUH prema trećim osobama
– zastupa SPUH u pravno – formalnom i financijskom poslovanju
– saziva Skupštinu SPUH-a
– saziva sjednice Predsjedništva i Izvršnog odbora; brine o pravovaljanosti u odlučivanju Predsjedništva i Izvršnog odbora
– u ime Predsjedništva SPUH-a i u interesu članova SPUH-a potpisuje kolektivni ugovor
– provodi odluke Predsjedništva i Izvršnog odbora i brine o njihovom provođenju od strane drugih tijela u SPUH-u
– predlaže, daje inicijative i smjernice, te potiče ostale članove na zalaganje u sindikalnom djelovanju
– predlaže plan rada i financijski plan te podnosi izvješće o radu SPUH-a Skupštini i Predsjedništvu SPUH-a
– upravlja sredstvima i imovinom SPUH-a
– ostvaruje suradnju s tijelima drugih udruga u zemlji i inozemstvu
– brine se o poštivanju Statuta, odluka Skupštine i drugih tijela SPUH-a
– usko surađuje za zamjenikom Predsjednika SPUH-a, kojeg upoznaje sa svojim aktivnostima u SPUH-u
– obavlja i druge poslove koje mu povjere tijela SPUH-a
– obavlja i sve druge poslove koji nisu stavljeni u djelokrug kojeg drugog tijela SPUH-a
– neposredno komunicira s povjerenicima podružnica.

 

Članak 33.

Mandat Predsjednika traje 4 godine, a iznimno prestaje razrješenjem ili opozivom, pod uvjetima i na način propisanim ovim Statutom.

 

Članak 34.

U odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Sindikata zamjenjuje zamjenik po svim pitanjima, a u slučaju spriječenosti obojice posebni opunomoćenik. Posebnog opunomoćenika imenuje predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti imenuje ga zamjenik predsjednika.

 

Članak 35.

Nadzorni odbor

Nadzorni Odbor sastoji se od 3 člana.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora SPUH-a, članovi međusobno biraju Predsjednika Nadzornog odbora SPUH-a i o izboru izvještavaju Predsjedništvo SPUH-a.

Konstituirajuću sjednicu saziva Predsjednik SPUH-a.

Mandat članovima Nadzornog odbora kao i njegovu predsjedniku traje 4 godine.

Nadzorni odbor SPUH-a obavlja nadzor nad provođenjem svih odluka tijela SPUH-a kao i o upotrebi i korištenju imovine i financijskih sredstava SPUH-a te daje prijedloge za unapređenje materijalno-financijskog poslovanja, koje dostavlja Predsjedništvu SPUH-a.

Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini SPUH-a o materijalno-financijskom poslovanju SPUH-a. Nadzorni odbor, u slučaju otkrivanja nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju SPUH-a, može inicirati sazivanje izvanredne Skupštine SPUH-a u skladu sa čl. 25. ovog Statuta.

Nadzorni odbor SPUH-a za svoj rad je odgovoran Skupštini SPUH-a.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi ostalih tijela SPUH-a.

 

Članak 36.

Statutarna komisija

Statutarna komisija sastoji se od 3 člana.

Statutarna komisija između svojih članova na konstituirajućoj sjednici bira Predsjednika i o izboru izvještava Predsjedništvo SPUH-a.

Konstituirajuću sjednicu saziva Predsjednik SPUH-a.

Mandat članovima Statutarne komisije, kao i njegovu predsjedniku traje 4 godine.

Statutarna komisija SPUH-a ima sljedeću ulogu:

– prati ostvarivanje i provođenje ovog Statuta, daje tumačenje odredbi i priprema njegove dopune i izmjene, na prijedlog tijela SPUH-a
– ocjenjuje usklađenost odredaba drugih akata SPUH-a s odredbama ovog Statuta
– razmatra inicijative i prijedloge tijela SPUH-a za izmjenu i dopunu Statuta te utvrđuje opravdanost takvih zahtjeva
– utvrđuje prijedloge za usklađivanje i promjene Statuta sa zakonskim propisima RH i Ustavom RH
– ima ovlasti inicirati sazivanje izvanredne Skupštine SPUH-a u skladu sa člankom 25. ovog Statuta
– odlučuje o isključenju iz članstva SPUH-a.

Statutarna Komisija je za svoj rad odgovorna Skupštini SPUH-a.

Članovi Statutarne komisije ne mogu biti članovi ostalih tijela SPUH-a.

 

Članak 37.

Tajnik pomaže Predsjedniku i zamjeniku Predsjednika SPUH-a u obavljanju svih pravnih, financijskih i svih drugih stručnih poslova SPUH-a. Tajnik ujedno pomaže u pripremama za sjednice Predsjedništva SPUH-a, Izvršnog odbora SPUH-a, Skupštine SPUH-a te saziva, na zahtjev Predsjednika, konferencije za tisak, TV i dr.

Tajnik pomaže u radu i pripremama sjednica i akata ostalih tijela SPUH-a.

Tajnik poslove za SPUH obavlja profesionalno.

 

VI. POSTUPAK IZBORA, RAZRJEŠENJA I OPOZIVA

Članak 38.

Izbori u SPUH-u se provode tajnim glasovanjem uz prethodno predlaganje kandidata.

Kandidati se na izborne liste upisuju abecednim redom.

Izbori za tijela u podružnici SPUH-a pravovaljani su ako je prisutna natpolovična većina članova Skupštine podružnice, a izabrani su kandidati koji dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih.

Izbori za tijela SPUH-a pravovaljani su ako je prisutno 2/3 članova biračkog tijela iz članka 25. Statuta, a izabrani su kandidati koji dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih, osim u određenim slučajevima propisanim ovim Statutom.

Ako u prvom krugu glasovanja kandidati ne dobiju potrebnu većinu glasova, odnosno po utvrđenom postupku nije izabrano onoliko kandidata koliko ih se bira, pristupa se drugom krugu glasovanja.

Kod izbora individualnih tijela SPUH-a ( povjerenika, zamjenika povjerenika, blagajnika, Predsjednika SPUH-a i zamjenika Predsjednika ) u drugi krug glasovanja ulaze 2 kandidata s najvećim brojem glasova, odnosno kandidati s jednakim brojem glasova u prvom krugu, redoslijedom prema broju glasova dobivenih u prvom krugu.

Kod izbora za kolektivna tijela SPUH-a ( povjereništvo, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Statutarnu komisiju) u drugi krug glasovanja ulazi najviše dvostruko više kandidata od broja koji je još potrebno izabrati, redoslijedom prema broju dobivenih glasova u prvom krugu.

Ako u drugom krugu glasovanja kandidati ne dobiju potrebnu većinu glasova, odnosno u postupku glasovanja nije izabrano onoliko kandidata koliko ih se bira, pristupa se trećem krugu glasovanja.

U treći krug glasovanja ulaze svi preostali kandidati iz drugog kruga, redoslijedom prema broju dobivenih glasova u drugom krugu, a izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova.

U slučaju da u trećem krugu glasovanja kandidati dobiju isti broj glasova, izabrani su oni kandidati čiji je ukupan zbroj dobivenih glasova u sva tri kruga veći.

Članak 39.

Mandat članova u svim tijelima SPUH-a traje 4 godine, a počinje teći danom izbora na Skupštini.

Ista osoba može biti ponovo kandidirana i izabrana u tijela SPUH-a za novo mandatno razdoblje, bez ograničenja.

Članak 40.

Članu tijela SPUH-a mandat može prestati:

– istekom trajanja mandata na koji je izabran
– razrješenjem
– opozivom.

U slučaju isteka trajanja mandata na koji je izabran mandat članu tijela SPUH-a prestaje automatski, bez provođenja posebnog postupka.

Ukoliko članu tijela SPUH-a tijekom trajanja redovnog mandatnog razdoblja prestane mandat opozivom ili razrješenjem Predsjedništvo SPUH-a kooptirat će zamjenskog člana na način utvrđen ovim Statutom.

Mandat kooptiranog člana tijela SPUH-a Skupština SPUH-a može potvrditi, ukoliko je on jedini kandidat za nedostajućeg člana, odnosno birati nedostajućeg člana tijela između više kandidata, na način propisan člankom 38. Statuta.

U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka mandat članu tijela SPUH-a traje do isteka redovnog mandata ostalih članova tijela u koje je biran.

U slučaju razrješenja mandat članu može prestati zbog:

– podnošenja pismeno obrazložene ostavke (na vlastiti zahtjev člana)
– prestanka članstva u SPUH-u
– nastupanja okolnosti zbog kojih više ne može obavljati dužnost.

Članove tijela u podružnici može razriješiti povjereništvo podružnice, što mora potvrditi prva sljedeća skupština podružnice. Povjereništvo će kooptirati zamjenskog člana na način utvrđen ovim Statutom.

Članove tijela SPUH-a može razriješiti Predsjedništvo, što mora potvrditi prva sljedeća skupština SPUH-a. Predsjedništvo SPUH-a kooptirat će zamjenskog člana na način utvrđen ovim Statutom.

U slučaju opoziva mandat člana može prestati zbog:

– neopravdanog izostajanja sa sjednica
– neizvršavanja zaduženja i obveze u tijelu u koje je izabran
– teške povrede zakona ili Statuta.

Članovi tijela SPUH-a mogu biti opozvani prije isteka mandatnog razdoblja, a opoziv se obavlja na isti način na koji su birani.

Prijedlog za pokretanje postupka opoziva članova tijela podružnice može podnijeti povjerenik, Povjereništvo, Nadzorni odbor, Predsjedništvo SPUH-a ili najmanje 1/3 članova podružnice, ovjerovljeno potpisima članova Podružnice. Prijedlog se dostavlja pismeno povjereniku Podružnice koji je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu podružnice na način i u roku iz članka 21.a.

Izjašnjavanje je tajno, uz obvezu da se članu za kojega se traži opoziv prije izjašnjavanja o opozivu pruži mogućnost izjašnjavanja o svojim postupcima.

Odluka o opozivu je podržana ako se za nju na izvanrednoj Skupštini izjasni natpolovična većina članova podružnice.

Prijedlog za pokretanje postupka opoziva članova tijela SPUH-a može podnijeti Predsjedništvo, Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Statutarna komisija ili najmanje 1/3 članstva SPUH-a, ovjerovljeno potpisima članova SPUH-a. Prijedlog se dostavlja pismeno Predsjedniku SPUH-a koji je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu SPUH-a na način i u roku iz članka 25. Statuta.

Izjašnjavanje je tajno, uz obvezu da se članu za kojega se traži opoziv prije izjašnjavanja o opozivu pruži mogućnost izjašnjavanja o svojim postupcima.

Odluka o opozivu je podržana ako se za nju izjasni natpolovična većina prisutnih članova Skupštine SPUH-a, uz uvjet da zasjedanju prisustvuje najmanje 2/3 članova Skupštine.

 

VII. RADNA SKUPINA ZA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

Članak 41.

Radnu skupinu za kolektivno pregovaranje imenuje Predsjedništvo SPUH-a, po prethodnoj raspravi i prijedlozima Izvršnog odbora.

U radnu skupinu ulazi, po funkciji, Predsjednik SPUH-a.

Ovlasti radne skupine za kolektivno pregovaranje jesu:

– sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga kolektivnog ugovora
– pregovaranje s poslodavcem o potpisivanju kolektivnog ugovora
– informiranje Predsjedništva SPUH- o rezultatima pregovora
– izrada i distribucija konačnog teksta kolektivnog ugovora članstvu SPUH-a.

VIII. ORGANIZIRANJE SINDIKALNIH AKCIJA I ŠTRAJKA

Članak 42.

Štrajk i druge sindikalne akcije SPUH poduzima sa svrhom zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova i/ili u drugim slučajevima dopuštenim zakonom.
SPUH može i drugim zakonski dozvoljenim mjerama vršiti pritiske na poslodavca u ostvarenju poštivanja zakona i kolektivnog ugovora.

U organizaciji i provedbi štrajka sindikat koristi sindikalna pravila o štrajku, sukladno Zakonu o radu.

Odluku o pokretanju štrajka i drugih akcija te drugih oblika pritisaka na poslodavca u svrhu poštivanja zakona i kolektivnih ugovora donosi Predsjedništvo SPUH-a, nakon pribavljenog mišljenja članstva SPUH-a.

Glavni koordinator štrajka, akcija i drugih oblika pritisaka je Predsjednik SPUH-a, a na terenu su glavni izvršitelji i koordinatori sindikalni Povjerenici podružnica.

Predsjedništvo odlučuje o trajanju i prestanku štrajka i drugih akcija i pritisaka.

Pri organiziranju štrajka Predsjedništvo i sudionici štrajka moraju voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih prava i slobode drugih, a osobito o osiguranju života, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.

IX. OBAVJEŠTAVANJE I MEDIJSKA DJELATNOST

Članak 43.

Rad SPUH-a je javan.

Javnost rada SPUH-a ostvaruje se redovnim obavještavanjem članstva o radu tijela SPUH-a putem povjerenika, WEB stranica ili na drugi pogodan način.

Sindikat ima svoje WEB stranice čija je adresa : www.spuh.hr.

 

X. FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA SPUH-A

Članak 44.

Osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti SPUH-a je članarina. SPUH može ostvarivati prihod i iz drugih zakonski dozvoljenih izvora.

Članarina se plaća mjesečno u sindikalnim podružnicama.

Visina članarine i njeno raspoređivanje utvrđuju se odlukom Predsjedništva SPUH-a.

Iz sredstava članarine i drugih sredstava, prema odluci Predsjedništva SPUH-a, osnivaju se odgovarajući sindikalni fondovi (solidarnosti, za štrajk, itd.). Pravilnik za osnivanje i korištenje fondova donosi Predsjedništvo SPUH-a.

Financijsko poslovanje SPUH-a obavlja se u skladu s propisima o financijskom poslovanju udruga, kolektivnim ugovorom i odlukama Predsjedništva SPUH-a.

SPUH je pravna osoba koja posjeduje svoj žiro-račun.

 

XI. UVJETI I NAČIN PRESTANKA DJELOVANJA SPUH-A

Članak 45.

SPUH prestaje djelovati na način i uz uvjete koji su predviđeni odredbama Zakona o radu ili odlukom Skupštine SPUH-a.

U slučaju prestanka djelovanja SPUH-a, odluka o imovini SPUH-a donosi se na istoj sjednici Skupštine SPUH-a.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjivat će se od dana usvajanja od strane Skupštine SPUH-a.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut SPUH-a donesen na Skupštini utemeljitelja Sindikata Porezne uprave Hrvatske u Rijeci dana 19. prosinca 2002. godine, njegove izmjene i dopune s II. izvještajne skupštine u Šibeniku donesene dana 30. travnja 2005. godine, kao i izmjene i dopune s III. izvještajne skupštine u Svetom Martinu na Muri donesene dana 6. svibnja 2006. godine.

Primjena, provođenje i poštivanje odluka SPUH-a, donesenih sukladno ovom Statutu, obveza je svih podružnica i članova SPUH-a.

U Zagrebu, 28. ožujka 2008.

PREDSJEDNICA SPUH-A:
Gordana Jagar

O autoru

Urednik administrator