STATUTA SPUH-a – pročišćeni tekst 04/2015

AutorUrednik

STATUTA SPUH-a – pročišćeni tekst 04/2015

STATUT SINDIKATA POREZNE UPRAVE HRVATSKE

 

Pročišćeni tekst 04/2015.

 

SADRŽAJ

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK, PEČAT I ZASTAVA SPUH-A

 

III. SVRHA I NAČELA DJELOVANJA SPUH-A

 

IV. ČLANSTVO SPUH-A

 

V. USTROJSTVO I TIJELA SPUH-A

 

VI. POSTUPAK IZBORA , RAZRJEŠENJA I OPOZIVA

 

VII. RADNA SKUPINA ZA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

 

VIII. ORGANIZIRANJE SINDIKALNIH AKCIJA I ŠTRAJKA

 

IX. OBAVJEŠTAVANJE I MEDIJSKA DJELATNOST

 

X. FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA SPUH-A

 

XI. UVJETI I NAČIN PRESTANKA DJELOVANJA SPUH-A

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Temeljem članka 166. Zakona o radu (Narodne novine broj 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03. i 30/04.) Skupština Sindikata Porezne uprave Hrvatske, na sjednici održanoj 28. ožujka 2008. godine, usvojila je Statut Sindikata Porezne uprave Hrvatske. Temeljem članka 233. Zakona o radu (Narodne novine 149/09, 61/11, 82/12. i 73/13.) i članka 26. Statuta Sindikata Porezne uprave Hrvatske, Skupština Sindikata Porezne uprave Hrvatske, na izvanrednoj sjednici održanoj 22. svibnja 2010. godine u Zagrebu, na sjednici održanoj 15. travnja 2011. godine u Crikvenici, sjednici održanoj 20. travnja 2013. godine u Dubrovniku, sjednici održanoj 25.travnja 2014. godine u Plitvičkim Jezerima te sjednici održanoj 10. travnja 2015. godine u Novom Vinodolskom, usvojila je izmjene i dopune Statuta SPUH-a.

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Sindikat Porezne uprave Hrvatske (u daljnjem tekstu: SPUH) je samostalna, dobrovoljna, demokratska, interesna i nestranačka udruga službenika i namještenika zaposlenih u Poreznoj upravi, Ministarstvu financija, državnoj upravi, lokalnoj i regionalnoj samoupravi te drugih osoba koje smatraju da mogu svoje interese ostvariti kroz djelovanje SPUH-a.

 

Članak 2.

 

Ovim se Statutom utvrđuje svrha SPUH-a, unutarnji ustroj, naziv, sjedište, područje djelovanja, znak, tijela SPUH-a, način izbora, opoziva i razrješenja tih tijela, ovlaštenja i odgovornost tijela SPUH-a, postupak učlanjivanja i prestanak članstva, način utvrđivanja iznosa članarine, način donošenja i izmjena Statuta, pravilnika i drugih općih akata, način stjecanja imovine, raspolaganja imovinom i nadzora nad njom, te prestanak djelovanja SPUH-a.

 

Članak 3.

 

SPUH je pravna osoba neovisna od utjecaja poslodavca i njegovih udruga, vlasti, političkih stranaka i vjerskih zajednica. SPUH čine svi njegovi organizacijski oblici utvrđeni ovim Statutom. SPUH zastupa zajedničke interese svih svojih članova te se za ostvarenje tih interesa bori svim sredstvima koja nisu zabranjena Ustavom i zakonima, te ratificiranim konvencijama Međunarodne organizacije rada (Iternational Labour Organization). SPUH surađuje na načelima sindikalne solidarnosti s demokratskim sindikalnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Radi ostvarenja zajedničkih interesa i ciljeva svojih članova SPUH se može udruživati u Udruge više razine. SPUH može surađivati i s drugim građanskim udrugama i organizacijama civilnog društva s kojima ima zajedničke interese sukladno odredbama Statuta.

 

II. NAZIV, SJEDIŠTE, ZNAK, PEČAT I ZASTAVA SPUH-A

 

Članak 4.

 

Naziv Sindikata je : SINDIKAT POREZNE UPRAVE HRVATSKE. Skraćeni naziv Sindikata je SPUH. U međunarodnoj komunikaciji SPUH koristi i engleski prijevod svog naziva: The Croatian Tax Administration Employees Union .

 

Članak 5.

 

Sjedište Sindikata Porezne uprave Hrvatske je u Zagrebu, Boškovićeva 5.

 

Članak 6.

 

Područje djelovanja Sindikata Porezne uprave Hrvatske je Republika Hrvatska.

 

Članak 7.

 

Znak SPUH-a sadrži: trobojnicu, skraćenicu SPUH, pleter, knjigu, pero i vagu te unutar pletera u krug ispisan naziv SINDIKAT POREZNE UPRAVE HRVATSKE. Podloga su svijetlozeleno – bijeli kvadratići, pleter je zlatne boje, trobojnica je crveno-bijela-plava. Knjiga je bijele boje s tamnim rubom, pero je crne boje te vaga zlatne boje, dok su naziv SINDIKAT POREZNE UPRAVE HRVATSKE i kratica SPUH crne boje.

 

Članak 8.

 

Pečat SPUH-a je okruglog oblika, promjera 30mm, obodno ispisan punim naziv i sjedište Sindikata Porezne uprave Hrvatske, a u sredini kratica SPUH.

 

Članak 9.

 

Zastava SPUH-a je svijetlozelene boje, veličine 2m x 1m. U sredini zastave je znak SPUH-a, a ispod znaka je naziv : SINDIKAT POREZNE UPRAVE HRVATSKE.

 

III. SVRHA I NAČELA DJELOVANJA SPUH-A

 

Članak 10.

 

Osnovna svrha SPUH-a je: – braniti i zastupati interese te radna, socijalna i ekonomska prava članova – sklapati kolektivne ugovore – aktivno djelovati na poboljšanju radnih i životnih uvjeta članova te podizanju njihove profesionalne i kulturne razine – intervenirati u svim pitanjima socijalne i ekonomske politike, politike rada i zapošljavanja povezanima s izravnim i neizravnim interesima članova.

 

Članak 11.

 

SPUH djeluje na načelima: – demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje svojih članova – samostalnosti i neovisnosti – solidarnosti, uzajamnosti, ravnopravnosti te međusobnog uvažavanja svih članova – odgovornosti izabranih i imenovanih povjerenika i nositelja aktivnosti SPUH-a – slobode izbora oblika organiziranja – izraženih interesa članova SPUH-a.

 

Članak 12.

 

Poslovi i djelatnost kojima se ostvaruje svrha SPUH-a: – zaštita prava članova iz rada i na temelju rada od nezakonitog postupanja, samovolje poslodavca te svakog oblika zlostavljanja – sudjelovanje u izradi akata i odluka koje donosi poslodavac, a odnose se na rad i u svezi su s radom i socijalno-materijalnim položajem službenika i namještenika Porezne uprave, Ministarstva financija, odnosno druge pravne osobe ili organizacije u kojoj SPUH ima članove – putem pregovora ili drugim sindikalnim akcijama ishoditi sklapanje kolektivnih ugovora kojima se reguliraju međusobna prava i obveze ugovornih strana, te pitanja plaća, sadržaj radnih odnosa i općih uvjeta rada za sve članove – zastupati interese članova SPUH-a u svim nadležnim državnim organima i institucijama u pitanjima radne, socijalne i ekonomske politike radnika – pružati besplatnu pravnu pomoć i zastupati članove SPUH-a u svim radnim sporovima, a poglavito u onima koji nastaju zbog djelovanja sindikata – osnivati fondove za pomoć u svrhu jačanja i promicanja sindikalne solidarnosti i pomoći u slučaju štrajka, nezaposlenosti, bolesti ili smrti te za stambeno zbrinjavanje članstva – provođenje sportskih i drugih susreta članova te drugih sadržaja i aktivnosti koje proizlaze iz inicijative članova SPUH-a – održavati kontakte s drugim sindikatima u zemlji i inozemstvu – putem tiska i drugih sredstava javnog informiranja utjecati na javno mnijenje u korist rješavanja svih problema koji se tiču radnika – u suradnji s drugim sindikatima poticati najveće moguće jedinstvo u rješavanju zajedničkih zahtjeva – djelovati na poboljšanju uvjeta rada, zdravijoj radnoj okolini i zaštiti na radu – udruživati se u udruge više razine radi promicanja svojih prava i interesa – surađivati s građanskim udrugama i organizacijama civilnog društva radi ostvarenja zajedničkih interesa.

 

IV. ČLANSTVO SPUH-A

 

Članak 13.

 

Članom SPUH-a može postati zaposlenik Porezne uprave, Ministarstva financija, državne uprave, lokalne i regionalne samouprave te druge osobe koje smatraju da mogu svoje interese ostvariti kroz djelovanje SPUH-a. Pristupanje i istupanje iz SPUH-a je slobodno i dobrovoljno.

 

Članak 14.

 

Osoba iz članka 13. Statuta postaje članom SPUH-a potpisom pristupnice u sindikalnoj podružnici čime iskazuje i prihvaćanje Statuta SPUH-a. Član sindikata pripada onoj sindikalnoj podružnici prema mjestu rada, utvrđenog rješenjem o rasporedu na rad ili ugovorom o radu. Ukoliko je riječ o ponovnom učlanjenju u SPUH, potrebno je da je od ranijeg istupanja protekla godina dana, a od isključenja dvije godine, osim u posebnim okolnostima o kojima odlučuje Predsjedništvo SPUH-a. Članu SPUH-a izdaje se sindikalna iskaznica, koja je vlasništvo SPUH-a i član ju je dužan čuvati. Evidencija o članstvu SPUH-a vodi se u podružnicama i Predsjedništvu SPUH-a. Evidencija članstva sadrži: ime i prezime, OIB, datum rođenja, datum pristupanja članstvu, datum prestanka članstva i kategoriju članstva. Predsjedništvo SPUH-a može za izuzetne zasluge, zalaganje, pomoć pri osnivanju i djelovanju i za druge radnje bitne za SPUH proglasiti počasnim članom SPUH-a i osobu koja nije član. Evidencija počasnog članstva vodi se u Predsjedništvu SPUH-a. Počasnom članu se izdaje iskaznica počasnog člana. Počasni član ne plaća članarinu.

 

Članak 15.

 

Učlanjenjem u SPUH član stječe sljedeća prava: – na zastupanje i sudjelovanje u procesu pregovaranja kod utvrđivanja osnovice za plaću, svih dodataka i naknada uz plaću, te pregovaranju za kolektivne ugovore – na besplatnu pravnu pomoć i pružanje radno pravne zaštite pred sudovima RH – na zastupanje pred službeničkim sudovima zbog povrede službene ili radne dužnosti – na pružanje materijalne pomoći, a u skladu s posebnim pravilnikom koji donosi Predsjedništvo – na zaštitu u štrajku i drugim sindikalnim akcijama – na stručno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira SPUH – da utvrđuje i prati ostvarenje usvojenih ciljeva i zadaća SPUH-a – pravo na informiranje – da bira i bude biran u tijela SPUH-a i sindikalnih podružnica – druga prava ustanovljena aktima i odlukama SPUH-a.

 

Članak 16.

 

Učlanjenjem u SPUH član preuzima sljedeće obveze: – plaćanje sindikalne članarine, u skladu s odlukom Predsjedništva – poštivanje odredbi Statuta SPUH-a i programa rada – odgovorno i savjesno izvršavanje izborne funkcije u tijelima SPUH-a – sudjelovanje u organiziranim akcijama SPUH-a – savjesno izvršavanje službenih obveza – ostale obveze koje proistječu iz djelatnosti SPUH-a.

 

Članak 17.

 

Članstvo u Sindikatu prestaje: – istupanjem člana uz davanje pisane izjave – brisanjem iz članstva – isključenjem iz SPUH-a – smrću – odlaskom u mirovinu – prestankom rada.

 

Članak 18.

 

Istupanje iz članstva ostvaruje se davanjem pisane izjave ili potpisivanjem istupnice i vraćanjem iskaznice isključivo sindikalnom povjereniku. U protivnom se istupanje neće smatrati izvršenim. Član SPUH-a koji istupa iz članstva dužan je podmiriti sve obveze prema SPUH-u. Član koji namjerava istupiti iz SPUH-a, a ima nepodmirenih obveza prema SPUH-u ili SPUH jamči za kakvu njegovu obvezu prema trećima, makar ta i ne bila dospjela u tome trenutku, obvezan je radi osiguranja takve tražbine SPUH-a predati mu ovjerenu izjavu o zapljeni plaće ili odgovarajući instrument osiguranja plaćanja. Ako u slučaju iz prethodnog stavka obveza potječe iz zajma kod sindikalne blagajne uzajamne pomoći, član je dužan isti vratiti u roku od 30 dana od istupanja. Član SPUH-a koji ne plati članarinu dulje od tri mjeseca uzastopno briše se iz članstva na kraju trećeg mjeseca neplaćanja članarine. U slučaju radnog spora člana SPUH-a, visinu i način plaćanja članarine utvrđuje Predsjedništvo SPUH-a, uz mogućnost oslobođenja plaćanja iste, vodeći računa o individualnim materijalnim i socijalnim prilikama svakog člana ponaosob. Članu SPUH-a može se izreći stegovna mjera do isključenja iz članstva ako se utvrdi ili dokaže da član: – djeluje protivno odredbama Statuta i odluka tijela SPUH-a te propisa Republike Hrvatske – svojim djelovanjem onemogućava normalan rad tijela SPUH-a ili ometa akcije koje provodi SPUH – svojim postupcima i djelovanjem nanosi štetu ugledu SPUH-a – djeluje u organizaciji čija je aktivnost protivna temeljnim načelima djelovanja SPUH-a – da je nesavjesnim upravljanjem sindikalnom imovinom nanio materijalnu štetu SPUH-u. Prijedlog za izricanje stegovne mjere članu SPUH-a može podnijeti sindikalni povjerenik podružnice, Povjereništvo podružnice, Skupština podružnice, Izvršni odbor SPUH-a ili predsjednik SPUH-a. Odluku o stegovnoj mjeri do isključenja člana donosi Sud časti SPUH-a. Odluka o izrečenoj stegovnoj mjeri donosi se u pisanom obliku i putem pošte se uručuje članu SPUH-a. Odluke o izrečenoj stegovnoj mjeri su konačne, osim najteže mjere isključenja člana SPUH-a na koju odluku član ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju. Žalba se podnosi Predsjedništvu SPUH-a u pisanom obliku putem pošte. Odluku o žalbi donosi Predsjedništvo SPUH-a na prvoj sljedećoj sjednici, koja je konačna i dostavlja se u pisanom obliku predlagatelju i podnositelju žalbe. Podnesena žalba zadržava izvršenje prvostupanjske odluke. U slučaju prestanka rada zbog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca članu ne prestaje članstvo i pripadaju mu sva prava do konačnosti postupka.

 

V. USTROJSTVO I TIJELA SPUH-A Podružnica

 

Članak 19.

 

Temeljni oblik sindikalnog ustroja je sindikalna podružnica. Podružnica se osniva ako postoji najmanje 10 članova – osnivača podružnice. Podružnica se osniva i djeluje na području županije, po načelu jedna županija – jedna podružnica. Iznimno, na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba osnivaju se dvije podružnice: jedna podružnica obuhvaća Zagrebačku županiju i Grad Zagreb, a druga Središnji ured Porezne uprave. Podružnica nosi ime grada koji je sjedište županije na čijem području podružnica djeluje osim Podružnice Središnjeg ureda. U svom djelovanju podružnica raspolaže dijelom imovine i sredstava na žiro-računu Sindikata te djeluje na načelu jedinstva SPUH-a sukladno Statutu SPUH-a, Pravilniku o radu podružnica, odlukama nadležnih tijela sindikata i propisa RH, odlukama Skupštine podružnice i planu rada podružnice. Pravilnik o radu podružnica donosi Predsjedništvo SPUH-a. Podružnica ima svoj pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, a sadrži tekst naziva SPUH-a, podružnice i mjesto sjedišta podružnice. U slučaju prestanka postojanja podružnice odluku o korištenju imovine kojom je raspolagala ta podružnica donosi Predsjedništvo SPUH-a.

 

Članak 20.

 

U podružnici se provode i organiziraju sve aktivnosti Sindikata, a osobito: – zaštita i unapređenje socijalnog i materijalnog položaja članova – poboljšanje uvjeta rada, zaštite na radu i zdrave radne sredine – zaštita prava članova SPUH-a proizašlih iz radnog odnosa te zastupanje u radnim sporovima – osiguranje uvjeta za slobodno i nesmetano djelovanje, uključujući pravo na potpuno i pravovremeno informiranje članova o svim bitnim pitanjima važnim za položaj i perspektivu zaposlenika, pravo na inicijativu prema poslodavcu, pravo na prostor za sindikalne aktivnosti – sudjelovanje u informiranju članstva o materijalno–socijalnim elementima bitnim za njihov položaj te traženje informacije od poslodavca u skladu sa zakonima i kolektivnim ugovorom – u skladu s odlukama Predsjedništva ili Skupštine SPUH-a sudjelovanje u organiziranju, provođenju i koordiniranju različitih oblika upozorenja i pritisaka, uključujući i štrajk kao krajnje sredstvo i industrijske akcije, sukladno Zakonu o radu – provođenje i praćenje svih oblika izvršenja zakonskih akata, Kolektivnog ugovora i Ustava RH, radi zaštite svog članstva – provođenje i pokretanje ostalih pitanja važnih za članstvo, koja su propisana Statutom SPUH-a i Pravilnikom o radu podružnica. Sindikalna podružnica dostavlja izvještaje o svome godišnjem financijskom poslovanju Predsjedništvu, neposredno nakon što ih usvoji Skupština podružnice. Članak 21. Tijela SPUH-a u podružnici jesu: – Skupština – Povjereništvo – Povjerenik – Zamjenik povjerenika – Blagajnik – Nadzorni odbor Tijela SPUH-a u podružnici biraju se na mandatno razdoblje od 4 godine.

 

Članak 21. a

 

Skupština Skupština je najviše tijelo podružnice i čine ju svi članovi podružnice, njihovi zastupnici ili opunomoćenici, tako da 1 zastupnik ili opunomoćenik može zastupati najviše 10 drugih članova podružnice. Skupština podružnice ima sljedeće ovlasti: – bira i razrješava članove tijela podružnice – donosi odluke o razrješenju sukladno ovom Statutu – donosi odluke o opozivu sukladno ovom Statutu – donosi odluku o broju Zamjenika povjerenika i članova Povjereništva – predlaže izricanje stegovne mjere sukladno Statutu – usvaja izvješća o radu – usvaja financijska izvješća – donosi i druge odluke. Skupština podružnice pravovaljano odlučuje ukoliko joj je prisutna natpolovična većina prema stavku 1. ovoga članka, a odluka je donesena ako se za nju izjasnila natpolovična većina prisutnih. Skupština podružnice vodi se u skladu s Pravilnikom o radu podružnica SPUH-a, a donosi ga Predsjedništvo SPUH-a. Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuju zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i Predsjednik Radnog predsjedništva. Skupština u podružnici može biti: osnivačka, izborna, izvještajna, izvanredna i svečana. Izborna Skupština sindikalne podružnice redovno se saziva svake 4 godine. Skupština sindikalne podružnice na izbornoj skupštini bira Povjereništvo, Povjerenika, Zamjenika povjerenika, Blagajnika i Nadzorni odbor. Skupština Podružnice donosi odluku o broju Zamjenika povjerenika. Skupština Podružnice može izabrati do dva Zamjenika povjerenika, ovisno o svojim specifičnostima i veličini, u kojem slučaju se redoslijed dužnosti određuje temeljem broja dobivenih glasova. Izvještajna Skupština sindikalne podružnice održava se jednom godišnje, na kojoj se podnosi izvješće o radu i izvješće o financijskom poslovanju podružnice u prethodnoj godini. Izvanredna Skupština podružnice može se sazvati na inicijativu Povjerenika, Povjereništva, Nadzornog odbora, Predsjedništva SPUH-a ili na pismeni zahtjev 1/3 članstva podružnice, ovjerovljen potpisima članova podružnice. Izvanrednu Skupštinu podružnice saziva Povjerenik podružnice u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje. Ukoliko Povjerenik ne sazove Izvanrednu skupštinu podružnice u navedenom roku to će učiniti zamjenik Povjerenika. Ako zamjenik Povjerenika u naknadnom roku od 8 dana ne sazove Izvanrednu skupštinu Podružnice Izvanrednu skupštinu podružnice sazvat će predsjednik Predsjedništva SPUH-a u roku od 8 dana.

 

Članak 21. b

 

Povjereništvo Povjereništvo podružnice čine Povjerenik, Zamjenik povjerenika i još najmanje 3 člana podružnice. Odluku o broju članova Povjereništva donosi Skupština podružnice ovisno o svojim specifičnostima i veličini. Članove Povjereništva bira Skupština podružnice iz svojih redova, na mandatno razdoblje, dok Povjerenik i Zamjenik povjerenika izborom izravno postaju i izabrani članovi Povjereništva. Povjereništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini podružnice. Povjereništvo ima sljedeće ovlasti: – donosi odluke i akte iz svog djelokruga rada – provodi plan rada i odluke Skupštine podružnice – predlaže dnevni red i saziva sjednice Povjereništva i Skupštine podružnice te priprema materijale i akte za iste – donosi program rada i financijski plan podružnice za svaku godinu – imenuje radna tijela u podružnici za pojedina pitanja – osigurava kvalitetno informiranje članova u podružnici – razrješava i kooptira članove tijela SPUH-a u podružnici, u slučajevima propisanim ovim Statutom – donosi odluku o sazivanju izvanredne Skupštine podružnice, u slučajevima propisanim ovim Statutom – predlaže izricanje stegovne mjere sukladno Statutu.

 

Članak 21. c

 

Sindikalni povjerenik Sindikalni povjerenik je osoba koja predstavlja Povjereništvo i podružnicu SPUH-a, a ujedno je član Predsjedništva SPUH-a. Povjerenika bira Skupština podružnice na mandatno razdoblje. Povjerenika u slučaju spriječenosti ili nemogućnosti obavljanja dužnosti zamjenjuje Zamjenik povjerenika kojega bira Skupština podružnice, a u slučaju preuzimanja dužnosti na Zamjenika povjerenika se primjenjuju sve odredbe ovoga Statuta, kojima su regulirana prava i obveze Povjerenika. Jednom godišnje sindikalni Povjerenik dužan je podnijeti izvještaj o radu Podružnice Skupštini podružnice, a zapisnik sa održane Izvještajne Skupštine podružnice obvezno se dostavlja Predsjedništvu SPUH-a u roku koji ne može biti duži od 30 dana. Za svoj rad Povjerenik je odgovoran Skupštini podružnice. Dužnosti sindikalnog povjerenika jesu: – organizacija, provođenje i nadzor nad svim aktivnostima u podružnici – provođenje odluka Skupštine podružnice SPUH-a, Skupštine SPUH-a i njihovih izvršnih tijela – organiziranje i provođenje suradnje sa drugim sindikalnim podružnicama – predstavljanje članova SPUH-a pred poslodavcem – sudjelovanje u ostvarivanju zaštite članova SPUH-a. Na povjerenika podružnice Odlukom Skupštine SPUH-a ili Predsjedništva SPUH-a može se prenijeti dio ovlasti raspolaganja sredstvima SPUH-a i upravljanja imovinom SPUH-a. Sindikalni povjerenik isključivo je odgovoran za poslovanje imovinom i sredstvima koja su Podružnici aktima SPUH-a dana na raspolaganje. Povjerenik podružnice u svom radu surađuje s Predsjednikom SPUH-a, poduzima aktivnosti radi povećanja broja članova SPUH-a i o tome vodi evidenciju koju usklađuje sa središnjom evidencijom SPUH-a.

 

Članak 21. d

 

Blagajnik Blagajnik je operativno tijelo podružnice. Bira ga Skupština podružnice na mandatno razdoblje od 4 godine, te za svoj rad odgovara Skupštini. Usko surađuje s Povjerenikom i Povjereništvom podružnice. Dužnosti Blagajnika jesu: – vođenje blagajne i izrada blagajničkih izvješća podružnice – vođenje ostalih evidencija i dokumentacije vezane uz materijalno i financijsko poslovanje podružnice – drugi poslovi vezani uz financijsko poslovanje podružnice.

 

Članak 21. e

 

Nadzorni odbor Nadzorni odbor podružnice obavlja nadzor nad provođenjem svih odluka tijela podružnice kao i o upotrebi i korištenju imovine i financijskih sredstava podružnice. O nadzoru i financijskom stanju u podružnici jedanput godišnje podnosi izvješće na izvještajnoj skupštini podružnice.

 

Članak 22.

 

Ako zbog nastupa objektivnih okolnosti rad i organizacija podružnice nisu mogući to će se ista pripojiti najbližoj podružnici, o čemu će odluku donijeti Predsjedništvo SPUH-a uz prethodno razmatranje prijedloga i primjedbi članova podružnice koja se gasi, odnosno pripaja.

 

Članak 23.

 

Prava, dužnosti i odgovornosti, način izbora i opoziva te druga pitanja u svezi s djelovanjem tijela sindikalnih podružnica, ukoliko nisu već određena ovim Statutom, propisuju se Pravilnikom o radu podružnica te drugim pravilnicima koje donosi Predsjedništvo SPUH-a. Tijela SPUH-a

 

Članak 24.

 

Tijela SPUH-a jesu: – Skupština – Predsjedništvo – Izvršni odbor – Predsjednik Sindikata – Zamjenik Predsjednika Sindikata – Nadzorni odbor – Statutarna komisija – Sud časti.

 

Članak 25.

 

Skupština Skupština je najviše tijelo SPUH-a. Skupštinu SPUH-a čine povjerenici sindikalnih podružnica i izabrani zastupnici iz sindikalnih podružnica, po sljedećem kriteriju: – do 50 članova podružnice 1 zastupnik – od 51-100 članova podružnice 2 zastupnika – od 101-150 članova podružnice 3 zastupnika – od 151-200 članova podružnice 4 zastupnika – od 201-250 članova podružnice 5 zastupnika i dalje na svakih sljedećih započetih 50 članova još 1 zastupnik. Podružnice SPUH-a koje imaju relativnu zastupljenost članova podružnice u ukupnom broju zaposlenih na području na kojemu djeluju od 60% i više imaju pravo izabrati još 1 zastupnika. Ispunjenje uvjeta za ostvarenje prava iz prethodnoga stavka prati Predsjednik SPUH-a i dužan ga je priopćiti Podružnicama do kraja veljače svake godine, a prije održavanja godišnje Skupštine Podružnice. Skupštinu SPUH-a čine i Predsjednik i zamjenik Predsjednika SPUH-a u slučaju da isti nisu istovremeno i povjerenici podružnice. Skupština SPUH-a donosi odluku o broju Zamjenika predsjednika. Skupština SPUH-a može izabrati do dva Zamjenika predsjednika u kojem slučaju se redoslijed dužnosti određuje temeljem broja dobivenih glasova. Popis izabranih zastupnika u sindikalnim podružnicama povjerenici dostavljaju Predsjedniku i Predsjedništvu SPUH-a najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine SPUH-a. Skupština SPUH-a može biti: izborna, izvještajna, izvanredna ili svečana. Izborna Skupština SPUH-a redovno se saziva svake 4 godine. Izvještajna skupština saziva se jednom godišnje, a saziva ju Predsjednik SPUH-a za izvještaj o radu i financijskom poslovanju SPUH-a za proteklu godinu. Izvanredna skupština SPUH-a može se sazvati na inicijativu Predsjedništva, Izvršnog odbora, Nadzornog odbora, Statutarne komisije SPUH-a ili na pismeni zahtjev 1/3 članstva SPUH-a, ovjerovljen potpisima članova SPUH-a. Podnositelj zahtjeva dužan je pripremiti prijedloge dokumenata za Izvanrednu skupštinu. Izvanrednu skupštinu saziva Predsjednik SPUH-a u roku od 30 dana od dana podnošenja obrazloženog zahtjeva podnositelja. Ukoliko Predsjednik SPUH-a ne sazove Izvanrednu skupštinu SPUH-a u navedenom roku to će učiniti zamjenik Predsjednika SPUH-a. Ako zamjenik Predsjednika SPUH-a u naknadnom roku od 8 dana ne sazove Izvanrednu skupštinu SPUH-a Izvanrednu skupštinu SPUH-a sazvat će Predsjedništvo SPUH-a u roku od 8 dana. Skupštinom SPUH-a predsjedava Predsjednik radnog Predsjedništva Skupštine. Predsjednik SPUH-a je ujedno i Predsjednik radnog Predsjedništva, osim u slučaju izborne Skupštine SPUH-a. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika SPUH-a, radnim Predsjedništvom predsjedava zamjenik Predsjednika SPUH-a. Skupština pravovaljano odlučuje, ukoliko joj je prisutna natpolovična većina članova iz stavka 1. ovoga članka. Odluka je valjano donijeta, ako se za nju izjasnila natpolovična većina prisutnih članova. Skupština Sindikata vodi se u skladu s Poslovnikom o radu Skupštine SPUH-a, a donosi ga Skupština SPUH-a. Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuju zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i Predsjednik radnog Predsjedništva.

 

Članak 26.

 

Ovlasti i zadaće Skupštine SPUH-a jesu: – izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine – donošenje Poslovnika o radu Skupštine – donošenje i izmjena Statuta SPUH-a – donošenje odluka od važnosti za cjelokupno članstvo SPUH-a – biranje, opoziv i razrješavanje tijela SPUH-a u slučajevima propisanima ovim Statutom – donošenje odluke o broju Zamjenika predsjednika – razmatranje izvještaja o radu tijela SPUH-a i ocjenjivanje njihovog rada – donošenje odluke o pristupanju sindikalnim udrugama više razine, odnosno pristupanju međunarodnim sindikalnim udrugama – donošenje ostalih odluka – donošenje odluke o prestanku rada SPUH-a.

 

Članak 27.

 

Predsjedništvo Predsjedništvo SPUH-a je najviše tijelo koje upravlja SPUH-om između zasjedanja Skupštine. Predsjedništvo čine svi izabrani povjerenici sindikalnih podružnica, Predsjednik SPUH-a i zamjenik Predsjednika SPUH-a. Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini SPUH-a i članstvu SPUH-a. Predsjedništvo se sastaje po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje. Radom Predsjedništva rukovodi Predsjednik SPUH-a. Predsjedništvo SPUH-a može donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutna natpolovična većina ukupnog broja članova Predsjedništva, a odluke su valjano donijete ako se za njih izjasnila natpolovična većina prisutnih članova Predsjedništva. Ukoliko su Predsjednik i/ili zamjenik Predsjednika SPUH-a istovremeno i povjerenici podružnica u postupku donošenja odluka imaju pravo na samo jedan glas.

 

Članak 28.

 

Predsjedništvo SPUH-a ima sljedeće ovlasti i zadaće: – donosi odluke i akte koji su vezani za djelokrug rada SPUH-a – donosi program rada i financijski plan za svaku godinu – osigurava uvjete za pregovaračku i partnersku ulogu prilikom zaključivanja kolektivnog ugovora kao i u drugim oblicima pregovaranja, dogovaranja i sporazumijevanja o svim pitanjima od interesa za članstvo SPUH-a – poduzima radnje za poboljšanje uvjeta rada i zaštite na radu – zalaže se za sigurnost zaposlenja, socijalnu i materijalnu sigurnost članova SPUH-a – raspravlja i daje prijedloge u postupku donošenja i izmjene kolektivnog ugovora – utvrđuje konačan prijedlog Statuta – povezuje se i surađuje s drugim sindikatima, građanskim udrugama i organizacijama civilnog društva radi ostvarenja zajedničkih interesa – pomaže u radu sindikalnih podružnica donošenjem odluka, uputa i preporuka – osigurava kvalitetno informiranje o radu SPUH-a – imenuje pregovaračku radnu skupinu za kolektivno pregovaranje – imenuje po potrebi odbore i druga radna tijela – donosi Pravilnik o radu sindikalnih podružnica – donosi Pravilnik o radu blagajne uzajamne pomoći i imenuje tijela blagajne – razrješava članove SPUH-a u slučajevima predviđenim ovim Statutom – kooptira članove u tijelima SPUH-a u slučajevima predviđenim ovim Statutom, do prve Skupštine SPUH-a – odlučuje o promjeni naziva i sjedišta SPUH-a – odlučuje o izboru tajnika – odlučuje o izboru blagajnika SPUH-a – odlučuje o vremenu i mjestu održavanja Skupštine SPUH-a – odlučuje i u drugim slučajevima predviđenim ovim Statutom. Prije donošenja značajnih odluka za čitavo članstvo Predsjedništvo je dužno savjetovati se sa članstvom u SPUH-u. Predsjedništvo može pokrenuti inicijativu za sazivanje izvanredne skupštine SPUH-a radi opoziva i razrješenja tijela SPUH-a: Predsjednika, zamjenika Predsjednika, člana Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije. Navedeni postupak će pokrenuti u slučaju neizvršavanja ovim Statutom propisanih obveza, kao i u slučaju teške povrede zakona, statuta SPUH-a te odluka Predsjedništva i Izvršnog odbora SPUH-a. Izvanredna skupština SPUH-a za slučaj iz prethodnog stavka saziva se na način i u roku propisanom u članku 25. statuta. Predsjedništvo može razriješiti dužnosti Predsjednika SPUH-a, zamjenika Predsjednika SPUH-a, člana Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Statutarne komisije u slučajevima predviđenim ovim Statutom, što Skupština SPUH-a potvrđuje na svom narednom zasjedanju. Predsjedništvo može privremeno suspendirati povjerenika podružnice-člana Predsjedništva SPUH-a radi sprečavanja štetnih posljedica i ugrožavanja ugleda i interesa SPUH-a u slučaju neizvršavanja ovim Statutom propisanih obveza, kao i u slučaju teške povrede zakona, Statuta SPUH-a i odluka Predsjedništva i Izvršnog odbora SPUH-a. Odluka o suspenziji izvršava se danom donošenja, a ostaje na snazi do konačnosti odluke o statusu povjerenika (opozivu, smjeni ili isključenju iz članstva). O odluci o suspenziji povjerenika-člana Predsjedništva Predsjedništvo SPUH-a će bez odgode obavijestiti podružnicu i naložiti održavanje izvanredne skupštine podružnice u roku od 30 dana, na kojoj će se o tome donijeti konačna odluka.

 

Članak 29.

 

Izvršni odbor Izvršni odbor je izvršno tijelo SPUH-a. Čine ga Predsjednik SPUH-a i zamjenik Predsjednika SPUH-a, te još 7 članova Predsjedništva. Članove Izvršnog odbora bira Skupština SPUH-a na razdoblje od 4 godine. Ukoliko članu Izvršnog odbora tijekom trajanja redovnog mandatnog razdoblja prestane status povjerenika, članstvo u SPUH-u, prestane mandat ostavkom, opozivom ili razrješenjem Predsjedništvo SPUH-a kooptirat će zamjenskog člana na način utvrđen ovim Statutom. Za svoj rad Izvršni odbor odgovoran je Predsjedništvu i Skupštini SPUH-a.

 

Članak 30.

 

Izvršni odbor: – provodi plan rada SPUH-a, sukladno odlukama Skupštine i Predsjedništva, o čemu izvješćuje Predsjedništvo i članstvo SPUH-a – predlaže Predsjedništvu dnevni red i nacrte dokumenata zasjedanja Skupštine SPUH-a – predlaže osnivanje odbora i drugih radnih tijela – predlaže Predsjedništvu sastav odbora za kolektivno pregovaranje – utvrđuje radnu verziju kolektivnog ugovora – predlaže Predsjedništvu donošenje odluke o prosvjedima, štrajku i drugim oblicima industrijskih akcija – priprema prijedlog Statuta – priprema prijedloge pravilnika i drugih akata – donosi odluke o hitnim sindikalnim aktivnostima nakon obavezne konzultacije sa ostalim članovima Predsjedništva, a koje će na prvoj sljedećoj sjednici Predsjedništva dati na potvrdu – daje inicijativu za sazivanje izvanredne skupštine Sindikata prema članku 25. i 28. stavak 3. Statuta – predlaže izricanje stegovne mjere sukladno Statutu.

 

Članak 31.

 

Izvršni odbor SPUH-a sastaje se po potrebi. Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutna natpolovična većina ukupnog broja članova Izvršnog odbora, a odluke su valjano donijete ako se za njih izjasnila natpolovična većina prisutnih članova Izvršnog odbora.

 

Članak 32.

 

Predsjednik Predsjednika SPUH-a bira Skupština SPUH-a. Predsjednik Sindikata predsjeda izvještajnom i svečanom Skupštinom SPUH-a, Predsjedništvom SPUH-a i Izvršnim odborom SPUH-a. Način izbora Predsjednika uređen je odredbama ovog Statuta. Predsjednik SPUH-a ima sljedeća prava i dužnosti: – predstavlja SPUH prema trećim osobama – odgovara za zakonitost rada SPUH-a – zastupa SPUH u pravno – formalnom i financijskom poslovanju – saziva Skupštinu SPUH-a – saziva sjednice Predsjedništva i Izvršnog odbora; brine o pravovaljanosti u odlučivanju Predsjedništva i Izvršnog odbora – u ime Predsjedništva SPUH-a i u interesu članova SPUH-a potpisuje kolektivni ugovor – provodi odluke Predsjedništva i Izvršnog odbora i brine o njihovom provođenju od strane drugih tijela u SPUH-u – predlaže, daje inicijative i smjernice, te potiče ostale članove na zalaganje u sindikalnom djelovanju – predlaže plan rada i financijski plan Predsjedništvu SPUH-a – podnosi izvješće o radu Skupštini SPUH-a – upravlja sredstvima i imovinom SPUH-a – ostvaruje suradnju s tijelima drugih udruga u zemlji i inozemstvu – brine se o poštivanju Statuta, odluka Skupštine i drugih tijela SPUH-a – usko surađuje sa zamjenikom/zamjenicima Predsjednika SPUH-a, koje/g upoznaje sa svojim aktivnostima u SPUH-u – obavlja i druge poslove koje mu povjere tijela SPUH-a – obavlja i sve druge poslove koji nisu stavljeni u djelokrug kojeg drugog tijela SPUH-a – neposredno komunicira s povjerenicima podružnica.

 

Članak 33.

 

Mandat Predsjednika traje 4 godine, a iznimno prestaje razrješenjem ili opozivom, pod uvjetima i na način propisanim ovim Statutom.

 

Članak 34.

 

U odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Sindikata zamjenjuje Zamjenik po svim pitanjima. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika i Zamjenika predsjednika, Predsjednika zamjenjuje posebni opunomoćenik. Posebnog opunomoćenika imenuje predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti imenuje ga zamjenik predsjednika prema redoslijedu dužnosti.

 

Članak 35.

 

Nadzorni odbor Nadzorni odbor sastoji se od 3 člana. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora SPUH-a, članovi međusobno biraju Predsjednika Nadzornog odbora SPUH-a i o izboru izvještavaju Predsjedništvo SPUH-a. Konstituirajuću sjednicu saziva Predsjednik SPUH-a. Mandat članovima Nadzornog odbora kao i njegovu predsjedniku traje 4 godine. Nadzorni odbor SPUH-a obavlja nadzor nad provođenjem svih odluka tijela SPUH-a kao i o upotrebi i korištenju imovine i financijskih sredstava SPUH-a te daje prijedloge za unapređenje materijalno-financijskog poslovanja, koje dostavlja Predsjedništvu SPUH-a. Nadzorni odbor SPUH-a ima pravo kontrole financijsko-materijalnog poslovanja u svim organizacijskim dijelovima SPUH-a. Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini SPUH-a o materijalno-financijskom poslovanju SPUH-a. Nadzorni odbor, u slučaju otkrivanja nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju SPUH-a, može inicirati sazivanje izvanredne Skupštine SPUH-a u skladu sa čl. 25. ovog Statuta. Nadzorni odbor SPUH-a za svoj rad je odgovoran Skupštini SPUH-a. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi ostalih tijela SPUH-a.

 

Članak 36.

 

Statutarna komisija Statutarna komisija sastoji se od 3 člana. Statutarna komisija između svojih članova na konstituirajućoj sjednici bira Predsjednika i o izboru izvještava Predsjedništvo SPUH-a. Konstituirajuću sjednicu saziva Predsjednik SPUH-a. Mandat članovima Statutarne komisije, kao i njegovu predsjedniku traje 4 godine. Statutarna komisija SPUH-a ima sljedeću ulogu: – prati ostvarivanje i provođenje ovog Statuta, daje tumačenje odredbi i priprema njegove dopune i izmjene, na prijedlog tijela SPUH-a – ocjenjuje usklađenost odredaba drugih akata SPUH-a s odredbama ovog Statuta – razmatra inicijative i prijedloge tijela SPUH-a za izmjenu i dopunu Statuta te utvrđuje opravdanost takvih zahtjeva – utvrđuje prijedloge za usklađivanje i promjene Statuta sa zakonskim propisima RH i Ustavom RH – ima ovlasti inicirati sazivanje izvanredne Skupštine SPUH-a u skladu sa člankom 25. ovog Statuta. Statutarna Komisija je za svoj rad odgovorna Skupštini SPUH-a. Članovi Statutarne komisije ne mogu biti članovi ostalih tijela SPUH-a.

 

Članak 36. a

 

Sud časti Sud časti provodi postupak preispitivanja povreda odredbi Statuta SPUH-a, pravilnika SPUH-a i drugih odluka i akata SPUH-a te izriče stegovne mjere do isključenja za članove SPUH-a koji ih svojim postupcima i djelovanjem svjesno i namjerno krše, onemogućavaju normalan rad tijela SPUH-a, štete ugledu SPUH-a, djeluju protivno načelima djelovanja SPUH-a ili nesavjesnim upravljanjem sindikalnom imovinom nanose SPUH-u materijalnu štetu. Pravilnik o radu Suda časti donosi Predsjedništvo SPUH-a. Sud časti broji 5 članova koji ne mogu biti članovi ostalih tijela SPUH-a, izuzev Skupštine SPUH-a. Članove Suda časti bira Skupština SPUH-a na mandatno razdoblje od 4 godine. Iznimno prvi sastav Suda časti bira Izvanredna skupština SPUH-a, a mandat izabranih članova i zamjenika traje do održavanja prve naredne redovne izborne skupštine.

 

Članak 37.

 

Tajnik pomaže Predsjedniku i zamjeniku Predsjednika SPUH-a u obavljanju svih pravnih, financijskih i svih drugih stručnih poslova SPUH-a. Tajnik ujedno pomaže u pripremama za sjednice Predsjedništva SPUH-a, Izvršnog odbora SPUH-a, Skupštine SPUH-a te saziva, na zahtjev Predsjednika, konferencije za tisak, TV i dr. Tajnik pomaže u radu i pripremama sjednica i akata ostalih tijela SPUH-a. Tajnik poslove za SPUH obavlja profesionalno.

 

VI. POSTUPAK IZBORA, RAZRJEŠENJA I OPOZIVA

 

Članak 38.

 

Izbori u SPUH-u se provode tajnim glasovanjem uz prethodno predlaganje kandidata. Kandidati se na izborne liste upisuju abecednim redom. Izbori za tijela u podružnici SPUH-a pravovaljani su ako je prisutna natpolovična većina članova Skupštine podružnice, a izabrani su kandidati koji dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih. Izbori za tijela SPUH-a pravovaljani su ako je prisutna natpolovična većina biračkog tijela iz članka 25. Statuta, a izabrani su kandidati koji dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih, osim u određenim slučajevima propisanim ovim Statutom. Ako u prvom krugu glasovanja kandidati ne dobiju potrebnu većinu glasova, odnosno po utvrđenom postupku nije izabrano onoliko kandidata koliko ih se bira, pristupa se drugom krugu glasovanja. Kod izbora individualnih tijela SPUH-a ( povjerenika, zamjenika povjerenika, blagajnika, Predsjednika SPUH-a i zamjenika Predsjednika ) u drugi krug glasovanja ulaze 2 kandidata s najvećim brojem glasova, odnosno kandidati s jednakim brojem glasova u prvom krugu, redoslijedom prema broju glasova dobivenih u prvom krugu. Kod izbora za kolektivna tijela SPUH-a ( povjereništvo, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Statutarnu komisiju) u drugi krug glasovanja ulazi najviše dvostruko više kandidata od broja koji je još potrebno izabrati, redoslijedom prema broju dobivenih glasova u prvom krugu. Ako u drugom krugu glasovanja kandidati ne dobiju potrebnu većinu glasova, odnosno u postupku glasovanja nije izabrano onoliko kandidata koliko ih se bira, pristupa se trećem krugu glasovanja. U treći krug glasovanja ulaze svi preostali kandidati iz drugog kruga, redoslijedom prema broju dobivenih glasova u drugom krugu, a izabrani su oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova. U slučaju da u trećem krugu glasovanja kandidati dobiju isti broj glasova, izabrani su oni kandidati čiji je ukupan zbroj dobivenih glasova u sva tri kruga veći.

 

Članak 39.

 

Mandat članova u svim tijelima SPUH-a traje 4 godine, a počinje teći danom izbora na Skupštini. Ista osoba može biti ponovo kandidirana i izabrana u tijela SPUH-a za novo mandatno razdoblje, bez ograničenja.

 

Članak 40.

 

Članu tijela SPUH-a mandat može prestati: – istekom trajanja mandata na koji je izabran – razrješenjem – opozivom. U slučaju isteka trajanja mandata na koji je izabran mandat članu tijela SPUH-a prestaje automatski, bez provođenja posebnog postupka. Ukoliko članu tijela SPUH-a tijekom trajanja redovnog mandatnog razdoblja prestane mandat opozivom ili razrješenjem Predsjedništvo SPUH-a kooptirat će zamjenskog člana na način utvrđen ovim Statutom. Mandat kooptiranog člana tijela SPUH-a Skupština SPUH-a može potvrditi, ukoliko je on jedini kandidat za nedostajućeg člana, odnosno birati nedostajućeg člana tijela između više kandidata, na način propisan člankom 38. Statuta. U slučajevima iz stavka 3. i 4. ovoga članka mandat članu tijela SPUH-a traje do isteka redovnog mandata ostalih članova tijela u koje je biran. U slučaju razrješenja mandat članu može prestati zbog: – podnošenja pismeno obrazložene ostavke (na vlastiti zahtjev člana) – prestanka članstva u SPUH-u – nastupanja okolnosti zbog kojih više ne može obavljati dužnost. Članove tijela u podružnici može razriješiti povjereništvo podružnice, što mora potvrditi prva sljedeća skupština podružnice. Povjereništvo će kooptirati zamjenskog člana na način utvrđen ovim Statutom. Članove tijela SPUH-a može razriješiti Predsjedništvo, što mora potvrditi prva sljedeća skupština SPUH-a. Predsjedništvo SPUH-a kooptirat će zamjenskog člana na način utvrđen ovim Statutom. U slučaju opoziva mandat člana može prestati zbog: – neopravdanog izostajanja sa sjednica – neizvršavanja zaduženja i obveze u tijelu u koje je izabran – teške povrede zakona ili Statuta. Članovi tijela SPUH-a mogu biti opozvani prije isteka mandatnog razdoblja, a opoziv se obavlja na isti način na koji su birani. Prijedlog za pokretanje postupka opoziva članova tijela podružnice može podnijeti povjerenik, Povjereništvo, Predsjedništvo SPUH-a ili najmanje 1/3 članova podružnice, ovjerovljeno potpisima članova Podružnice. Prijedlog se dostavlja pismeno povjereniku Podružnice koji je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu podružnice na način i u roku iz članka 21.a. Izjašnjavanje je tajno, uz obvezu da se članu za kojega se traži opoziv prije izjašnjavanja o opozivu pruži mogućnost izjašnjavanja o svojim postupcima. Odluka o opozivu je podržana ako se za nju na izvanrednoj Skupštini izjasni natpolovična većina članova podružnice. Prijedlog za pokretanje postupka opoziva članova tijela SPUH-a može podnijeti Predsjedništvo, Izvršni odbor ili najmanje 1/3 članstva SPUH-a, ovjerovljeno potpisima članova SPUH-a. Prijedlog se dostavlja pismeno Predsjedniku SPUH-a koji je dužan sazvati izvanrednu Skupštinu SPUH-a na način i u roku iz članka 25. Statuta. Izjašnjavanje je tajno, uz obvezu da se članu za kojega se traži opoziv prije izjašnjavanja o opozivu pruži mogućnost izjašnjavanja o svojim postupcima. Odluka o opozivu je podržana ako se za nju izjasni natpolovična većina prisutnih članova Skupštine SPUH-a.

 

VII. RADNA SKUPINA ZA KOLEKTIVNO PREGOVARANJE

 

Članak 41.

 

Radnu skupinu za kolektivno pregovaranje imenuje Predsjedništvo SPUH-a, po prethodnoj raspravi i prijedlozima Izvršnog odbora. U radnu skupinu ulazi, po funkciji, Predsjednik SPUH-a. Ovlasti radne skupine za kolektivno pregovaranje jesu: – sudjelovanje u izradi nacrta prijedloga kolektivnog ugovora – pregovaranje s poslodavcem o potpisivanju kolektivnog ugovora – informiranje Predsjedništva SPUH- o rezultatima pregovora – izrada i distribucija konačnog teksta kolektivnog ugovora članstvu SPUH-a.

 

VIII. ORGANIZIRANJE SINDIKALNIH AKCIJA I ŠTRAJKA

 

Članak 42.

 

Štrajk i druge sindikalne akcije SPUH poduzima sa svrhom zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih interesa svojih članova i/ili u drugim slučajevima dopuštenim zakonom. SPUH može i drugim zakonski dozvoljenim mjerama vršiti pritiske na poslodavca u ostvarenju poštivanja zakona i kolektivnog ugovora. U organizaciji i provedbi štrajka sindikat koristi sindikalna pravila o štrajku, sukladno Zakonu o radu. Odluku o pokretanju štrajka i drugih akcija te drugih oblika pritisaka na poslodavca u svrhu poštivanja zakona i kolektivnih ugovora donosi Predsjedništvo SPUH-a, nakon pribavljenog mišljenja članstva SPUH-a. Glavni koordinator štrajka, akcija i drugih oblika pritisaka je Predsjednik SPUH-a, a na terenu su glavni izvršitelji i koordinatori sindikalni Povjerenici podružnica. Predsjedništvo odlučuje o trajanju i prestanku štrajka i drugih akcija i pritisaka. Pri organiziranju štrajka Predsjedništvo i sudionici štrajka moraju voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih prava i slobode drugih, a osobito o osiguranju života, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.

 

IX. OBAVJEŠTAVANJE I MEDIJSKA DJELATNOST

 

Članak 43.

 

Rad SPUH-a je javan. Javnost rada SPUH-a ostvaruje se redovnim obavještavanjem članstva o radu tijela SPUH-a putem povjerenika, WEB stranica ili na drugi pogodan način. Sindikat ima svoje WEB stranice čija je adresa : www.spuh.hr.

 

X. FINANCIJSKA I MATERIJALNA SREDSTVA SPUH-A

 

Članak 44.

 

Osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti SPUH-a je članarina. SPUH može ostvarivati prihod i iz drugih zakonski dozvoljenih izvora. Članarina se plaća mjesečno u sindikalnim podružnicama. Visina članarine i njeno raspoređivanje utvrđuju se odlukom Predsjedništva SPUH-a. Iz sredstava članarine i drugih sredstava, prema odluci Predsjedništva SPUH-a, osnivaju se odgovarajući sindikalni fondovi (solidarnosti, za štrajk, itd.). Pravilnik za osnivanje i korištenje fondova donosi Predsjedništvo SPUH-a. Financijsko poslovanje SPUH-a obavlja se u skladu sa zakonima i propisima RH, propisima o financijskom poslovanju udruga te odlukama Skupštine i Predsjedništva SPUH-a. SPUH je pravna osoba koja posjeduje svoj žiro-račun.

 

XI. UVJETI I NAČIN PRESTANKA DJELOVANJA SPUH-A

 

Članak 45.

 

SPUH prestaje djelovati na način i uz uvjete koji su predviđeni odredbama Zakona o radu ili odlukom Skupštine SPUH-a. U slučaju prestanka djelovanja SPUH-a, odluka o imovini SPUH-a donosi se na istoj sjednici Skupštine SPUH-a. XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 46. Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjivat će se od dana usvajanja od strane Skupštine SPUH-a. Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut SPUH-a donesen na Skupštini utemeljitelja Sindikata Porezne uprave Hrvatske u Rijeci dana 19. prosinca 2002. godine, njegove izmjene i dopune s II. izvještajne skupštine u Šibeniku donesene dana 30. travnja 2005. godine, izmjene i dopune s III. izvještajne skupštine u Svetom Martinu na Muri donesene dana 6. svibnja 2006. godine. Izmjene i dopune Statuta SPUH-a stupaju na snagu i primjenjuju se od usvajanja na Skupštini SPUH-a. Primjena, provođenje i poštivanje odluka SPUH-a, donesenih sukladno ovom Statutu, obveza je svih podružnica i članova SPUH-a.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 46.

 

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjivat će se od dana usvajanja od strane Skupštine SPUH-a. Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut SPUH-a donesen na Skupštini utemeljitelja Sindikata Porezne uprave Hrvatske u Rijeci dana 19. prosinca 2002. godine, njegove izmjene i dopune s II. izvještajne skupštine u Šibeniku donesene dana 30. travnja 2005. godine, izmjene i dopune s III. izvještajne skupštine u Svetom Martinu na Muri donesene dana 6. svibnja 2006. godine. Izmjene i dopune Statuta SPUH-a stupaju na snagu i primjenjuju se od usvajanja na Skupštini SPUH-a. Primjena, provođenje i poštivanje odluka SPUH-a, donesenih sukladno ovom Statutu, obveza je svih podružnica i članova SPUH-a.

 

PREDSJEDNICA SPUH-A:

 

Gordana Jagar

O autoru

Urednik administrator