Prekovremeni rad – dopis ravnatelju Porezne uprave

AutorUrednik

Prekovremeni rad – dopis ravnatelju Porezne uprave


Vezano na problem i dalje neplaćenih, prekovremenih sati Gordana Jagar, predsjednica SPUH-a, uputila je ravnatelju Porezne uprave dopis sljedećeg sadržaja:

Obasuti brojnim pritužbama službenika Porezne uprave na nejednako i nezakonito postupanje prema njima, tražimo da se problemu odrađenog, a neplaćenog prekovremenog rada posveti dužna pažnja i riješi ga se jednako za sve, sukladno važećim propisima i odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Svjesni smo da se zbog pojačanih mjera štednje apelira na rukovodeće službenike da rad u Poreznoj upravi organiziraju na način da se prekovremeni rad minimalizira, što cijenimo kao isključivo pravo poslodavca organizirati rad i iskazujemo razumijevanje razloga za uvođenje takvih mjera zbog trenutno teškog financijskog stanja.
U skladu s tim i aktivnosti pojačanog nadzora za vrijeme turističke sezone trebale su se odvijati sukladno Uputi i mišljenju vezano uz pojačane nadzore za vrijeme turističke sezone u 2014. godini (Kl:471-02/14-01/142, Ur.br:513-07-21-04/14-2 od 16. lipnja 2014.). Primarno su aktivnosti pojačanog nadzora trebale biti usmjerene na nadzor fiskalizacije i nadzor PDV za obračunsko razdoblje tekuće godine te su sukladno tome i utvrđena pravila i okviri za radno vrijeme službenika u tom nadzoru, kao i ograničenje prekovremenog rada od najviše 15 sati.
Međutim, dio nadležnih rukovodećih službenika nepoštovanjem i ne primjenjivanjem predmetne Upute prekoračio je ovlasti te zanemario obveznost primjene uputa za rad Središnjeg ureda Porezne uprave, što u konačnici predstavlja i povredu službene dužnosti. Dio nadređenih službenika pri organizaciji provođenja akcija pojačanog nadzora svjesno i namjerno su zanemarili činjenicu ograničenja prekovremenog rada i to isključivo na štetu i teret službenika-inspektora jer nisu vodili računa o realnom vremenu potrebnom za obavljanje određenog nadzora, proširenju nadzora, udaljenostima koje inspektor mora preći da obavi nadzor na određenom mjestu (ponekad i preko 100 km u jednom smjeru), racionalnosti takve organizacije posla i troškovima koji takav dislocirani rad nužno izaziva, nasuprot koristi za državni proračun koju donosi. Nije pošteno da se sada sve prelomi preko onih koji na to nisu mogli utjecati i nisu prouzročili nikakvu štetu. 
Za svaku je osudu činjenica da su službenici nadzora izvršili dobivene naloge nadređenih službenika, a da im odrađeni prekovremeni rad nije plaćen. Naime, protuzakonito i diskriminatorno je što je odrađeni prekovremeni rad:
–       nekima plaćen u cijelosti
–       nekima je plaćen djelomično (za razliku su neki prisilno koristili slobodne dane, nisu dobili isplatu razlike do danas)
–       nekima uopće nisu plaćeni odrađeni prekovremeni sati (službenicima koji su u rujnu bili u nadzoru rečeno je da im se uopće neće platiti odrađeno!!?).

Protivimo se bilo kakvim kombinacijama rada i postupanja izvan zakonskih okvira! Pored prekoračenja ovlasti od strane poslodavca u slučaju zabrane isplate naloženog i obavljenog prekovremenog rada, odnosno isplate plaće za takav rad u novcu, zamjena obavljenog prekovremenog rada isključivo slobodnim danima protivna je intenciji poslodavca da se smanji i ograniči potreba za prekovremenim radom, jer će i izostanak službenika s rada radi korištenja
slobodnih dana posljedično vjerojatno prouzročiti potrebu za opetovanim prekovremenim radom njega
samog ili njegovih kolega.
Odredbama Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (NN 89/12.,104/13.) određeno je što se smatra prekovremenim radom. U članku 44. propisani su slučajevi i način uvećanja osnovne plaće službenika za odrađene prekovremene sate, kao i sate rada noću, subotom, nedjeljom, blagdanom  itd. Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, službenik može koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta redovnog sata rada) te mu se u tom slučaju izdaje rješenje s navedenim brojem i vremenom korištenja slobodnih dana, kao i kada je taj prekovremeni rad ostvaren. O izboru između uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada ili korištenja slobodnih dana odlučuje isključivo državni službenik (tumačenje Zajedničke komisije br. 3/44 od 18.12.2012.)
Također ističemo da Zakon o državnim službenicima, koji se primjenjuje i na službenike Porezne uprave, ne poznaje termin „preraspodjele radnog vremena“, koji su pojedini nadređeni službenici u Poreznoj upravi sve češće počeli spominjati te je uvođenje takvog načina rada stvaranje novih nezakonitosti u državnoj službi.
Podsjećamo da je Upravna inspekcija na prijavu Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika u ožujku 2014. godine zatražila od Središnjeg ureda Porezne uprave da se očituje o nepravilnostima u Odluci o prekovremenom radu u Poreznoj upravi (Kl:120-01/14-01/06, Ur. Broj:513-07-21-08/14-1 od 4. veljače 2014.), zabrani isplate plaće za obavljeni prekovremeni rad, odnosno na obvezujuće korištenje slobodnih dana službenicima Porezne uprave, na što je Središnji ured odgovorio poništenjem predmetne Odluke.
Iz opisanih činjenica koje smo utvrdili neposrednim uvidom očito je da se u Poreznoj upravi odredbe Kolektivnog ugovora svjesno krše. Svjesni smo i činjenice da se navedeno vjerojatno događa kao posljedica kroničnog nedostatka službenika, na što ukazujemo već posljednjih 7 godina, ali rješavanje jednog problema generirajući druge i rješavajući te iste probleme na nezakonit način praksa je koja se mora prekinuti jer tu prestaje razum, a počinje nekontrolirano bezakonje.
Kako se na službenike vrši sve veći pritisak od nadređenih da se određeni poslovi „moraju neizostavno izvršiti“ i izvan okvira redovnog radnog vremena, izdajući naloge za rad (prekovremeni), da se pri tome odrađene sate nigdje ne evidentira niti podnosi zahtjev prema Središnjem uredu za odobravanjem plaćanja odrađenih prekovremenih sati, upućuje se službenike na isključivo korištenje slobodnih dana po modelu „uzmi koliko ti se da ili nećeš dobiti ništa“ bez poštovanja odredbi Kolektivnog ugovora, zaključujemo da se nezakonito postupanje nastavlja.
Molimo da snagom svog autoriteta osigurate zakonito postupanje prema službenicima Porezne uprave te poduzmete sve potrebno kako bi se navedene nepravilnosti ispravile. Držimo nespornim da svim službenicima odrađeni prekovremeni sati trebaju biti plaćeni, pa makar i s odgodom ili u etapama ako to financijske okolnosti nalažu. U svakom slučaju ekonomski isplativije od utuživanja onoga na što imaju zakonsko pravo. Nejednako postupanje je nedopustivo, diskriminatorno i ponižavajuće za one koji su za to ostali uskraćeni, a nije utemeljeno niti na zakonu.     

O autoru

Urednik administrator