Pravilnik o radu Suda časti SPUH-a pročišćeni tekst primjena od 09.05.2011.

AutorUrednik

Pravilnik o radu Suda časti SPUH-a pročišćeni tekst primjena od 09.05.2011.

Temeljem članka 28. i 36.a Statuta Sindikata Porezne uprave Hrvatske, Predsjedništvo Sindikata Porezne uprave Hrvatske, na sjednici održanoj 28. listopada  2010. godine, donosi 

 

PRAVILNIK O RADU SUDA ČASTI

SINDIKATA POREZNE UPRAVE HRVATSKE

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1.

Pravilnikom o radu Suda časti Sindikata Porezne uprave Hrvatske (u daljnjem tekstu Suda časti) uređuju se način rada, postupanja i odlučivanja na sjednicama te druga pitanja značajna za njegov rad. 

Članak 2.

Sud časti ustanovljuje se za cijelo područje djelovanja Sindikata Porezne uprave Hrvatske (u daljnjem tekstu SPUH-a). 

Članak 3.

Sud časti bira Skupština SPUH-a iz redova članova SPUH-a na mandatno razdoblje od 4 godine, koje se može ponavljati.

Iznimno prvi sastav Suda časti bira Izvanredna skupština SPUH-a, a mandat izabranih članova i zamjenika traje do održavanja prve naredne redovne izborne skupštine.

Članovi Suda časti ne mogu biti članovi ostalih tijela SPUH-a, izuzev Skupštine SPUH-a.

Sud časti s predsjednikom broji 5. članova. Predsjednika biraju članovi Suda časti između sebe na svojoj prvoj sjednici. 

Članak 4.

Sud časti održava sjednice prema potrebi, a postupak vodi i izriče stegovne mjere prema odredbama ovog pravilnika.

Sud časti donosi odluke u sastavu od 3 člana, većinom glasova prisutnih članova. 

Članak 5.

Sud časti provodi postupak preispitivanja povreda odredbi Statuta SPUH-a, pravilnika SPUH-a i drugih odluka i akata SPUH-a te izriče stegovne mjere do isključenja za članove SPUH-a koji ih svojim postupcima i djelovanjem svjesno i namjerno krše, onemogućavaju normalan rad tijela SPUH-a, štete ugledu SPUH-a, djeluju protivno načelima djelovanja SPUH-a ili nesavjesnim upravljanjem sindikalnom imovinom nanose SPUH-u materijalnu štetu.

Članak 6.

Članu SPUH-a može se izreći stegovna mjera do isključenja iz članstva ako se utvrdi ili dokaže da član:

– djeluje protivno odredbama Statuta i odluka tijela SPUH-a te propisa Republike  Hrvatske

– svojim djelovanjem onemogućava normalan rad tijela SPUH-a ili ometa akcije koje provodi SPUH

– svojim postupcima i djelovanjem nanosi štetu ugledu SPUH-a

– djeluje u organizaciji čija je aktivnost protivna temeljnim načelima djelovanja SPUH-a

– da je nesavjesnim upravljanjem sindikalnom imovinom nanio materijalnu štetu

SPUH-u.

Članak 7.

Član SPUH-a učlanjenjem u SPUH i potpisivanjem pristupnice preuzima obveze koje proizlaze iz Statuta SPUH-a i drugih akata SPUH-a koji uređuju odnose u SPUH-u, kao i opća načela djelovanja SPUH-a.

Članak 8.

Odgovornost za povredu članske dužnosti u SPUH-u ne isključuje kaznenu odgovornost niti odgovornost za materijalnu štetu i naknadu materijalne štete učinjene SPUH-u temeljem važećih zakona RH.

Članak 9.

Prijedlog za izricanje stegovne mjere članu SPUH-a može podnijeti sindikalni povjerenik podružnice, Povjereništvo podružnice, Skupština podružnice, Izvršni odbor SPUH-a ili predsjednik SPUH-a. 

Članak 10.

Prijedlog za izricanje stegovne mjere članu SPUH-a podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Ime i prezime člana SPUH-a protiv koga se prijedlog podnosi

2. Vrijeme i mjesto počinjenja povrede članske dužnosti ili obveze

3. Opis povrede članske dužnosti

4. Dokaze o počinjenoj povredi članske dužnosti

5. Propis (akt) kojim je učinjena povreda propisana

6. Ostale podatke koji koriste u utvrđivanju materijalne istine o počinjenoj                   povredi članske dužnosti (očevidci, svjedoci, dokumenti…) 

Članak 11.

Odluku o stegovnoj mjeri do isključenja člana donosi Sud časti SPUH-a.

Odluka o izrečenoj stegovnoj mjeri donosi se u pisanom obliku.

Članak 12.

Za povrede članske dužnosti i obveze članu SPUH-a mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:

– opomena (ukor)

– isključenje iz članstva SPUH-a.

Vrstu stegovne mjere određuje Sud časti prema težini povrede članske dužnosti te stupnju odgovornosti člana.

Članak 13.

Opomena (ukor) se izriče članu SPUH-a za lakše povrede članskih dužnosti i obveza, kao što su:

– nepridržavanje općih pravila uljuđenog ponašanja

– vrijeđanje ili klevetanje drugih članova SPUH-a

– opstruiranje i onemogućavanje normalnog rada tijela SPUH-a svojim                       ponašanjem i djelovanjem. 

Članak 14.

Isključenje iz članstva SPUH-a izriče se za teže povrede članskih dužnosti i obveza, kao što su:

– svako postupanje koje je uzrokovalo ili je moglo uzrokovati štetu, teže                   posljedice za ugled i interese članova SPUH-a i SPUH-a u cjelini

– nepoštivanje ili djelovanje protivno odredbama Statuta SPUH-a, drugih općih i         pojedinačnih akata i odluka nadležnih tijela SPUH-a

– djelovanje i ponašanje protivno ustrojstvu i općim načelima djelovanja SPUH-a         te zakonima Republike Hrvatske. 

Članak 15.

Sud časti dužan je pokrenuti postupak u roku od 15 dana od zaprimanja pismenog prijedloga za pokretanje postupka izricanja stegovne mjere.

Postupak se mora provesti onim načinom koji omogućuje donošenje odluke o izricanju stegovne mjere prilikom prvog zasjedanja.

Članak 16.

Sud časti temeljem prijedloga za izricanje stegovne mjere može:

a) prihvatiti prijedlog i provesti stegovni postupak

b) prihvatiti i nadopuniti prijedlog te provesti stegovni postupak

c) odbiti prijedlog kao neosnovan i uz pisano obrazloženje vratiti predlagatelju.   

Članak 17.

Ako prijedlog za izricanje stegovne mjere sadrži sve potrebne elemente za provedbu postupka, Predsjednik Suda časti saziva usmenu raspravu pred Sudom časti.

Ako zaprimljeni prijedlog za izricanje stegovne mjere ne sadrži elemente potrebne za provođenje rasprave, Predsjednik i članovi Suda časti prethodno će zatražiti dopunu potrebnih podatka od podnositelja za provedbu rasprave pred Sudom časti, ali ne duže od 30 dana od primitka prijedloga za izricanje stegovne mjere.

Kada se u propisanom roku prikupe potrebni podaci, Predsjednik Suda časti saziva usmenu raspravu pred Sudom časti.

U protivnom se zaprimljeni prijedlog za izricanje stegovne mjere odbacuje i vraća podnositelju uz pismeno obrazloženje o razlozima neprovođenja postupka.

Članak 18.

O radu Suda časti vodi se zapisnik.

Zapisnik vodi jedan od članova Suda časti te se on za svaki predmet određuje posebno. U zapisnik se unose govori, izjave i pitanja člana protiv kojega se vodi stegovni postupak, predlagatelja i svjedoka kao i drugi bitni podaci koji se uobičajeno unose u zapisnik.

Zapisnik potpisuje zapisničar i Predsjednik Suda časti.

Članak 19.

Član SPUH-a protiv kojega je prijedlog za izricanje stegovne mjere podnijet i predstavnik tijela koje je prijedlog podnijelo imaju položaj stranke u postupku.

Iznimno, članu se može izreći stegovna mjera i bez prethodnog saslušanja ako se on na uredno dostavljen poziv ne odazove, odnosno ne opravda svoj izostanak.

Članak 20.

Na raspravu pred Sudom časti pozivaju se i svjedoci ukoliko je to potrebno radi utvrđivanja činjenica.

Članak 21.

Predsjednik Suda časti upozorava stranke u postupku, kao i svjedoke, da su dužni govoriti istinu, jer u protivnom neistina povlači za sobom stegovnu odgovornost.

Usmena rasprava pred Sudom časti počinje čitanjem prijedloga za izricanje stegovne mjere, nakon čega se poziva člana protiv kojega se postupak vodi da iznese sve što je važno za njegovu obranu.

Ukoliko član protiv kojega se postupak vodi nije u mogućnosti prisustvovati raspravi može dostaviti pismeno očitovanje.

 Svjedoci u postupku daju izjave poslije člana  protiv kojega se stegovni postupak vodi, a može se provesti i sučeljavanje člana sa svjedokom, ako je to potrebno. 

Nakon toga se čitaju spisi i izjave svjedoka koji nisu prisutni raspravi.

Članovi Suda časti mogu strankama u postupku i svjedocima postavljati pitanja.

Članak 22.

Nakon saslušanja svih stranaka u postupku i svjedoka te izvođenja dokaza  Predsjednik Suda časti zaključuje raspravu te se Sud časti povlači na vijećanje.

Članak 23.

Sud časti može donijeti jednu od sljedećih odluka:

a) osloboditi člana odgovornosti

b) obustaviti postupak

c) proglasiti člana krivim i izreći mu stegovnu mjeru.

Članak 24.

Odluka o oslobađanju člana odgovornosti donosi se:

– ako radnja zbog koje je postupak pokrenut nije povreda članske dužnosti ili obveza            propisana zakonom ili drugim aktom koji uređuje odnose u SPUH-u

– ako nema dokaza o počinjenoj povredi. 

Članak 25.

Odluka o obustavi postupka donosi se ako je nastupila zastara, bez obzira na to tko je na zastaru ukazao.

Zastara za podnošenje prijedloga za izricanje stegovne mjere članu nastupa u roku od jedne godine dana od saznanja o učinjenoj povredi, odnosno u roku od dvije godine od dana kada je povreda počinjena.

  Članak 26.

Odluka Suda časti donosi se većinom glasova njegovih članova i priopćava se istoga dana članu, a zapisnik o vijećanju i odlučivanju se čuva u arhivi SPUH-a i ne predočava se nikome.

Odluka o izrečenoj stegovnoj mjeri Suda časti dostavlja se u pisanom obliku putem pošte članu SPUH-a protiv kojega je stegovni postupak vođen i podnositelju prijedloga za izricanje stegovne mjere u roku od 8 dana od dana zasjedanja Suda časti.

Odluka obvezno sadrži i pouku o pravnom lijeku.

Članak 27.

Odluke o izrečenoj stegovnoj mjeri su konačne, osim najteže mjere isključenja člana SPUH-a na koju odluku član ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana primitka odluke o isključenju. 

Žalba se podnosi Predsjedništvu SPUH-a u pisanom obliku putem pošte.

Odluku o žalbi donosi Predsjedništvo SPUH-a na prvoj sljedećoj sjednici, koja je konačna i dostavlja se u pisanom obliku predlagatelju i podnositelju žalbe.

Podnesena žalba zadržava izvršenje prvostupanjske odluke.

Članak 28.

Predsjedništvo SPUH-a može po žalbi na odluku Suda časti o izricanju stegovne mjere donijeti sljedeću odluku:

a) odbiti žalbu

b) uvažiti žalbu i preinačiti odluku o izricanju stegovne mjere

c) uvažiti žalbu, poništiti odluku te predmet vratiti na ponovni postupak.

Članak 29.

Odluku o žalbi Predsjedništvo je dužno žalitelju dostaviti u roku od 8 dana od dana održavanja sjednice na kojoj je žalba razmatrana u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 30.

Za vrijeme trajanja stegovnog postupka i sve do donošenja pravomoćne odluke o izrečenoj stegovnoj mjeri, prava člana SPUH-a protiv kojega se stegovni postupak provodi miruju.

Članak 31.

O provedenim stegovnim postupcima i izrečenim stegovnim mjerama evidenciju vodi Predsjednik SPUH-a. Uz evidenciju prilaže se cijeli predmet o stegovnom postupku koji se čuva u arhivi SPUH-a.

Članak 32.

Nakon pravomoćnosti izrečene stegovne mjere, član SPUH-a kojemu je izrečena razrješuje se svih izbornih dužnosti u tijelima SPUH-a, na svim razinama, na način i postupkom predviđenim Statutom SPUH-a.

Član SPUH-a kojemu je izrečena stegovna mjera opomene dvije godine od izricanja stegovne mjere ne može biti biran u tijela SPUH-a na svim razinama.

Član SPUH-a kojemu je izrečena stegovna mjera isključenja iz članstva SPUH-a dvije godine od isključenja ne može ponovno postati član SPUH-a, a protekom četiri godine od ponovnog pristupanja u članstvo SPUH-a može biti biran u tijela SPUH-a na svim razinama.  

Članak 33.

O pravilnoj primjeni ovog Pravilnika brine se Predsjednik Suda časti, Predsjedništvo SPUH-a i Predsjednik SPUH-a. 

Članak 34.

Tumačenje odredbi ovoga Pravilnika daje Predsjedništvo SPUH-a i Statutarna komisija SPUH-a. 

Članak 35.

Ovaj pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

 

 

U Zagrebu 28. listopada 2010.                                   

                                               PREDSJEDNICA SPUH-A:

GORDANA JAGAR

 

 

 

O autoru

Urednik administrator