Pravilnik o radu podružnica SPUH-a

AutorUrednik

Pravilnik o radu podružnica SPUH-a

Temeljem članka 19. stavka 4, članka 23. i članka 28. stavka 1. Statuta Sindikata Porezne uprave Hrvatske (skraćeno SPUH), Predsjedništvo Sindikata Porezne uprave Hrvatske, na sjednici održanoj 28. listopada 2010. godine, donosi

 PRAVILNIK O RADU PODRUŽNICA SPUH-a

 

Članak  1. 

Sindikalna podružnica je temeljni oblik sindikalnog ustroja, koja djeluje u sastavu Sindikata Porezne uprave Hrvatske (SPUH). Podružnica djeluje u skladu sa zakonima, drugim važećim propisima Republike Hrvatske i Kolektivnim ugovorom, u skladu sa Statutom SPUH-a i odlukama Predsjedništva SPUH-a.

Podružnica djeluje na području Područnog ureda i Središnjeg ureda Porezne uprave RH, odnosno u drugoj po djelokrugu rada srodnoj jedinici Ministarstva financija, po načelu jedan područni ili središnji ured – jedna podružnica. 

Članak  2. 

Podružnica se osniva ako postoji najmanje 10 članova – osnivača podružnice, a na inicijativu jednog ili više zaposlenika Područnog ili Središnjeg ureda Porezne uprave Republike Hrvatske.

Sindikalnu podružnicu određenog Područnog ili Središnjeg ureda čine svi članovi SPUH-a koji formalno pripadaju određenom Područnom ili Središnjem uredu Porezne uprave po mjestu rada, a temeljem rješenja o rasporedu člana – zaposlenika Područnog ili Središnjeg ureda Porezne uprave.

Formalnom promjenom mjesta rada automatizmom se mijenja i pripadnost člana sindikalnoj podružnici, o čemu brigu vode sindikalni povjerenici.                                              

Članak  3. 

U svom djelovanju podružnica raspolaže dijelom imovine i sredstava na žiro-računu Sindikata te djeluje na načelu jedinstva SPUH-a sukladno Statutu SPUH-a, Pravilniku o radu podružnica, odlukama nadležnih tijela sindikata i propisa RH, odlukama Skupštine podružnice i planu rada podružnice.

Podružnica ima svoj pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, a sadrži tekst naziva SPUH-a, podružnice i mjesto sjedišta podružnice. 

Članak  4. 

U podružnici se provode i organiziraju sve aktivnosti Sindikata, a osobito:

 

–          zaštita i unapređenje socijalnog i materijalnog položaja članova

–          poboljšanje uvjeta rada, zaštite na radu i zdrave radne sredine

–          zaštita prava članova SPUH-a proizašlih iz radnog odnosa te zastupanje u radnim sporovima

–          osiguranje uvjeta za slobodno i nesmetano djelovanje, uključujući pravo na potpuno i pravovremeno informiranje članova o svim bitnim pitanjima važnim za položaj i perspektivu zaposlenika, pravo na inicijativu prema poslodavcu, pravo na prostor za sindikalne aktivnosti

–          sudjelovanje u informiranju članstva o materijalno–socijalnim elementima bitnim za njihov položaj te traženje informacije od poslodavca u skladu sa zakonima i kolektivnim ugovorom

–          u skladu s odlukama Predsjedništva ili Skupštine SPUH-a sudjelovanje u organiziranju, provođenju i koordiniranju različitih oblika upozorenja i pritisaka, uključujući i štrajk kao krajnje sredstvo i industrijske akcije, sukladno Zakonu o radu

–          provođenje i praćenje svih oblika izvršenja zakonskih akata, Kolektivnog ugovora i Ustava RH, radi zaštite svog članstva

–          provođenje i pokretanje ostalih pitanja važnih za članstvo, koja su propisana Statutom SPUH-a i ovim Pravilnikom.

Članak 5. 

Tijela SPUH-a u podružnici jesu:

 

–          Skupština

–          Povjereništvo

–          Povjerenik

–          Zamjenik povjerenika

–          Blagajnik

–          Nadzorni odbor. 

Članak  6. 

Tijela SPUH-a u podružnici biraju se na mandatno razdoblje od 4 godine, a mandat članova u svim tijelima podružnice SPUH-a počinje teći danom izbora na Skupštini.

Ista osoba može biti ponovo kandidirana i izabrana u tijela podružnice SPUH-a za novo mandatno razdoblje, bez ograničenja.

Postupak izbora, razrješenja i opoziva u Podružnici provode se u skladu s odredbama Statuta SPUH-a.

Ukoliko članu tijela Podružnice SPUH-a tijekom trajanja redovnog mandatnog razdoblja prestane mandat opozivom ili razrješenjem Povjereništvo podružnice kooptirat će zamjenskog člana na način utvrđen Statutom. 

Članak 7. 

Skupština je najviše tijelo podružnice i čine je svi članovi podružnice, njihovi zastupnici ili opunomoćenici, tako da 1 zastupnik ili opunomoćenik može zastupati najviše 10 drugih članova podružnice.

Skupština  podružnice pravovaljano odlučuje, ukoliko joj je prisutna natpolovična većina prema stavku 1. ovoga članka, a odluka je donesena ako se za nju izjasnila natpolovična većina prisutnih. 

Članak 8. 

Skupština podružnice ima sljedeće ovlasti:

 

–    bira i razrješava članove tijela podružnice

–    donosi odluke o razrješenju sukladno ovom Statutu

–    donosi odluke o opozivu sukladno ovom Statutu

–    predlaže izricanje stegovne mjere sukladno Statutu

–    donosi plan rada podružnice

–    usvaja izvješća o radu

–    usvaja financijska izvješća

–          donosi i druge odluke. 

Članak 9. 

Skupština podružnice vodi se u skladu s Pravilnikom o radu podružnica SPUH-a, a donosi ga Predsjedništvo SPUH-a.

Skupština u podružnici može biti: osnivačka, izborna, izvještajna, izvanredna i svečana.

Na Skupštini se vodi zapisnik, kojeg potpisuju zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i Predsjednik Radnog predsjedništva. 

Članak 10. 

Osnivačku Skupštinu podružnice saziva Predsjednik SPUH-a,sukladno članku 2. stavku 1. ovog Pravilnika, a vodi je Radno predsjedništvo koje čine predsjednik Radnog predsjedništva i dva člana Radnog predsjedništva. 

Članak 11. 

Izbornu, Izvještajnu i Svečanu Skupštinu podružnice saziva Povjerenik podružnice, u slučaju njegove spriječenosti Zamjenik povjerenika podružnice, ili Predsjednik SPUH-a, uz obvezno javno oglašavanje u podružnici najmanje 8 dana prije dana održavanja Skupštine.   

Članak 12. 

Izborna Skupština sindikalne podružnice redovno se saziva svake 4 godine, prije isteka mandata tijelima podružnice.

Skupština sindikalne podružnice na Izbornoj Skupštini bira Povjereništvo, Povjerenika, Zamjenika povjerenika, Blagajnika i Nadzorni odbor podružnice. 

Članak 13. 

Izbornu Skupštinu čine sljedeća tijela:

 

– Radno predsjedništvo – sastavljeno od tri člana, rukovodi radom Skupštine

– Kandidacijska komisija – sastavljena od tri člana, provodi kandidacijski postupak i                                           utvrđuje listu kandidata

– Izborna komisija – sastavljena od tri člana, provodi izborni postupak, konstatira                                   pravovaljanost provedenih izbora te sastavlja izvješće o rezultatu                                    izbora

– Verifikacijska komisija – sastavljena od tri člana, utvrđuje prisutnost na Skupštini te                                      sastavlja izvješće o kvorumu.

– Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

 

Komisije između svojih članova biraju predsjednika i o svome radu podnose izviješće Skupštini podružnice.

Prisutnost, odnosno kvorum na Skupštini podružnice može umjesto verifikacijske komisije utvrditi i Radno predsjedništvo u kojem slučaju tada ono sastavlja izvješće o kvorumu.

Članak 14. 

Izbori u Podružnici se provode tajnim glasovanjem uz prethodno predlaganje kandidata.

Kandidati se na izborne liste upisuju abecednim redom.

Izbori za tijela u podružnici SPUH-a pravovaljani su ako je prisutna natpolovična većina članova Skupštine podružnice, a izabrani su kandidati koji dobiju natpolovičnu većinu glasova prisutnih.

Izbornu dokumentaciju čine: poziv, kandidacijske liste, izborni listići, ovjereni zapisnici komisija i ovjerovitelja zapisnika, koji se čuvaju u sindikalnoj podružnici.

Novoizabrani povjerenik podružnice obvezan je dostaviti izvješće o rezultatima provedenih izbora Predsjedništvu SPUH-a najkasnije u roku od 10 dana nakon provedenih izbora.

Zapisnik s održane Izborne skupštine podružnice obvezno se dostavlja Predsjedništvu SPUH-a u roku koji ne može biti duži od 30 dana. 

Članak 15. 

Izvještajna Skupština sindikalne podružnice održava se jednom godišnje, u razdoblju od siječnja do kraja ožujka tekuće godine, na kojoj se ocjenjuje rad Povjerenika i Povjereništva na temelju izvješća o radu podružnice u prethodnoj godini, podnosi izvješće o financijskom poslovanju u prethodnoj godini te donosi plan rada podružnice za tekuću godinu.

Izvještajnu Skupštinu čine sljedeća tijela:

     –    Radno predsjedništvo, sastavljeno od tri člana, rukovodi radom Skupštine

–          Zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.

Sindikalna podružnica obvezno dostavlja izvještaj o svome godišnjem financijskom poslovanju Predsjedništvu SPUH-a, najkasnije 10 dana nakon što ih usvoji Skupština podružnice.

Zapisnik s održane Izvještajne skupštine obvezno se dostavlja Predsjedništvu SPUH-a u roku koji ne može biti duži od 30 dana. 

Članak 16. 

Izvanredna Skupština podružnice može se sazvati na inicijativu Povjerenika, Povjereništva, Nadzornog odbora, Predsjedništva SPUH-a ili na pismeni zahtjev 1/3 članstva podružnice, ovjerovljen potpisima članova podružnice.

Izvanrednu Skupštinu podružnice saziva Povjerenik podružnice u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za njeno sazivanje, uz obvezno javno oglašavanje u podružnici najmanje 8 dana prije dana održavanja Skupštine.  

Ukoliko Povjerenik ne sazove Izvanrednu skupštinu podružnice u navedenom roku to će učiniti Zamjenik povjerenika. Ako Zamjenik povjerenika u naknadnom

roku od 8 dana ne sazove Izvanrednu skupštinu podružnice Izvanrednu Skupštinu sazvat će Predsjednik SPUH-a u roku od 8 dana.

Izvanrednu Skupštinu podružnice čine tijela iz članka 13. ili članka 15. ovog Pravilnika, ovisno o tome u koju svrhu se saziva. 

Članak 17. 

Povjereništvo podružnice čine Povjerenik, Zamjenik povjerenika i još najmanje 3 člana podružnice.

Odluku o broju članova Povjereništva donosi Skupština podružnice ovisno o svojim specifičnostima i veličini, pri čemu treba biti osigurana zastupljenost većine Ispostava Područnog ureda, odnosno službi Središnjeg ureda, u kojemu SPUH ima članove.

Članove Povjereništva bira Skupština podružnice iz svojih redova, na mandatno razdoblje, dok Povjerenik i Zamjenik povjerenika izborom izravno  postaju i izabrani članovi Povjereništva.

Povjereništvo je za svoj rad odgovorno Skupštini podružnice.

Radom Povjereništva rukovodi Povjerenik podružnice koji saziva sjednice.

Na sjednicama Povjereništva vodi se zapisnik kojega potpisuju zapisničar i sindikalni povjerenik. 

Članak 18. 

Povjereništvo ima sljedeće ovlasti:

 

–    donosi odluke i akte iz svog djelokruga rada

–    provodi plan rada i odluke Skupštine podružnice

–    predlaže dnevni red i saziva sjednice Skupštine podružnice te priprema   materijale i     akte za iste

–    utvrđuje prijedlog plana rada i prijedlog financijskog poslovanja podružnice za svaku     godinu

–    imenuje radna tijela u podružnici za pojedina pitanja

–    osigurava kvalitetno informiranje članova u podružnici

–    razrješava i kooptira članove tijela SPUH-a u podružnici, u slučajevima propisanim        Statutom

–    donosi odluku o sazivanju Izvanredne Skupštine podružnice, u slučajevima       propisanim Statutom

–    predlaže izricanje stegovne mjere sukladno Statutu. 

Članak 19. 

Sindikalni povjerenik je osoba koja predstavlja Povjereništvo i podružnicu SPUH-a, a ujedno je član Predsjedništva SPUH-a.

Povjerenika bira Skupština podružnice na mandatno razdoblje.

 Za svoj rad Povjerenik je odgovoran Skupštini podružnice, Predsjedništvu SPUH-a i Skupštini SPUH-a.

Jednom godišnje sindikalni Povjerenik dužan je podnijeti izvještaj o radu Podružnice Skupštini podružnice, a zapisnik sa održane Izvještajne Skupštine podružnice  obvezno se dostavlja Predsjedništvu SPUH-a u roku koji ne može biti duži od 30 dana. Nakon toga mora biti uvršten na dnevni red prve naredne sjednice Predsjedništva SPUH-a. 

Članak 20. 

Povjerenika u slučaju spriječenosti ili nemogućnosti obavljanja dužnosti zamjenjuje Zamjenik povjerenika kojega bira Skupština podružnice, a u slučaju preuzimanja dužnosti na Zamjenika povjerenika se primjenjuju sve odredbe ovoga Statuta, kojima su regulirana prava i obveze Povjerenika.

Kada u podružnici SPUH-a, iz bilo kojeg razloga, nije izabran sindikalni povjerenik niti zamjenik povjerenika, tada ulogu predstavnika podružnice – povjerenika privremeno obavlja Predsjednik SPUH-a do izbora sindikalnog povjerenika podružnice. 

Članak 21. 

Dužnosti sindikalnog povjerenika jesu: 

– predstavljanje Povjereništva i podružnice SPUH-a

– sudjelovanje u radu Predsjedništva SPUH-a

– organizacija i koordinacija rada Povjereništva u podružnici

– pripremanje, sazivanje i predsjedavanje sjednicama Povjereništva i Skupštini podružnice, sukladno Statutu SPUH-a

– savjesno i odgovorno raspolaganje dijelom sredstava i upravljanje imovinom SPUH-a temeljem prenijetih ovlaštenja aktima SPUH-a 

– organizacija, provođenje i nadzor nad svim aktivnostima u podružnici

– provođenje odluka Skupštine podružnice SPUH-a, Skupštine SPUH-a i njihovih izvršnih tijela

– organiziranje i provođenje suradnje sa drugim sindikalnim podružnicama

– predstavljanje članova SPUH-a pred poslodavcem

– sudjelovanje u ostvarivanju zaštite članova SPUH-a. 

Sindikalni povjerenik može podnijeti prijedlog za izricanje stegovne mjere članu SPUH-a sukladno Statutu. 

Članak 22. 

Na Povjerenika podružnice Odlukom Skupštine SPUH-a ili Predsjedništva SPUH-a može se prenijeti dio ovlasti raspolaganja sredstvima SPUH-a i upravljanja imovinom SPUH-a.

Sindikalni Povjerenik isključivo je odgovoran Skupštini SPUH-a za poslovanje imovinom i sredstvima koja su Podružnici aktima dana na raspolaganje. 

Članak 23. 

Temeljem Odluke Skupštine SPUH-a ili Predsjedništva SPUH-a iz prethodnog članka povjerenik će:

–          urediti izradu pečata podružnice,

–          osigurati propisano vođenje financijskog poslovanja i evidencija u podružnici i pravovremeno dostaviti dokumentaciju osobi ovlaštenoj za knjigovodstvo. 

Članak 24. 

Povjerenik podružnice u svom radu surađuje s Predsjednikom SPUH-a, poduzima aktivnosti radi povećanja broja članova SPUH-a i o tome vodi evidenciju koju usklađuje sa središnjom evidencijom SPUH-a. 

Članak 25. 

Predsjedništvo SPUH-a može privremeno suspendirati Povjerenika podružnice – člana Predsjedništva SPUH-a radi sprečavanja štetnih posljedica i ugrožavanja ugleda i interesa SPUH-a, u slučaju neizvršavanja Statutom propisanih obveza, kao i u slučaju teške povrede zakona, Statuta SPUH-a i odluka Predsjedništva i Izvršnog odbora SPUH-a.

Odluka o suspenziji izvršava se danom donošenja, a ostaje na snazi do konačnosti odluke o statusu Povjerenika (opozivu, smjeni ili isključenju iz članstva).

O odluci o suspenziji Povjerenika-člana Predsjedništva SPUH-a Predsjedništvo SPUH-a će bez odgode obavijestiti podružnicu i naložiti održavanje Izvanredne skupštine podružnice u roku od 30 dana, na kojoj će se o tome donijeti konačna odluka. 

Članak 26. 

U slučaju privremene suspenzije Povjerenika podružnice, temeljem odredbi prethodnog članka, Predsjedništvo SPUH-a će istovremeno donijeti odluku o privremenom oduzimanju ovlasti raspolaganja sredstvima SPUH-a i upravljanja imovinom SPUH-a do okončanja postupka i donošenja konačne odluke Izvanredne skupštine podružnice o statusu Povjerenika. 

Članak 27. 

Temeljem Zakona o radu, Kolektivnog ugovora i drugih propisa sindikalni predstavnici uživaju posebna prava zaštite prema odredbama za sindikalne predstavnike – povjerenike. 

Članak 28. 

Blagajnik je operativno tijelo podružnice.

Bira ga Skupština podružnice na mandatno razdoblje od 4 godine, te za svoj rad odgovara Skupštini podružnice.

Usko surađuje s Povjerenikom i Povjereništvom podružnice.

Dužnosti Blagajnika jesu:

–          vođenje blagajne i izrada blagajničkih izvješća podružnice

–          vođenje ostalih evidencija i dokumentacije vezane uz materijalno i financijsko poslovanje podružnice

–          drugi poslovi vezani uz financijsko poslovanje podružnice. 

Članak 29. 

Nadzorni odbor podružnice od 3 člana obavlja nadzor nad provođenjem svih odluka tijela podružnice kao i o upotrebi i korištenju dijela imovine i financijskih sredstava SPUH-a danih podružnici na upravljanje.

Nadzorni odbor podružnice sastaje se po potrebi. Na prvoj sjednici članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika.

Nadzorni odbor podružnice o nadzoru i financijskom stanju u podružnici jedanput godišnje podnosi izvješće na Izvještajnoj skupštini podružnice.

Članovi Nadzornog odbora podružnice ne mogu istovremeno biti članovi Povjereništva podružnice.

 Za svoj rad Nadzorni odbor podružnice odgovoran je Skupštini podružnice. 

Članak 30. 

Prijedlog za izricanje stegovne mjere članu SPUH-a može podnijeti sindikalni Povjerenik podružnice, Povjereništvo podružnice, Skupština podružnice, Izvršni odbor SPUH-a ili predsjednik SPUH-a.

Odluku o stegovnoj mjeri do isključenja člana donosi Sud časti SPUH-a. 

Članak 31. 

 Osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti podružnice je članarina, a prihodi se mogu ostvariti i iz drugih zakonski dozvoljenih izvora. O prihodima iz drugih izvora odlučuje Predsjedništvo SPUH-a.

Članarina se plaća mjesečno u sindikalnim podružnicama.

Visina članarine i njeno raspoređivanje utvrđuju se odlukom Predsjedništva SPUH-a.

U podružnici se mogu osnivati fondovi solidarnosti iz sredstava kojima raspolaže podružnica. 

Članak 32. 

Financijsko poslovanje podružnice obavlja se u skladu s propisima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, Statutom SPUH-a i odlukama Predsjedništva SPUH-a.

Vođenje poslovnih knjiga regulira se na razini SPUH-a. 

Članak 33. 

Ako zbog nastupa objektivnih okolnosti rad i organizacija podružnice nisu mogući to će se ista pripojiti najbližoj podružnici, o čemu će odluku donijeti Predsjedništvo SPUH-a uz prethodno razmatranje prijedloga i primjedbi članova podružnice koja se gasi, odnosno pripaja. 

Članak 34. 

U slučaju prestanka postojanja podružnice odluku o korištenju imovine i sredstvima SPUH-a kojima je raspolagala ta podružnica donosi Predsjedništvo SPUH-a. 

Članak 35. 

Izmjene i dopune ovog pravilnika provode se na način i postupkom koji vrijedi za njegovo donošenje. 

Članak 36. 

Tumačenje odredbi ovog pravilnika daje Predsjedništvo SPUH-a i Statutarna komisija SPUH-a. 

Članak 37. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja. 

 

 

U Zagrebu, 28. listopada 2010. godine              

                                                       PREDSJEDNICA SPUH-a:   

                                                             Gordana Jagar           

   

O autoru

Urednik administrator