Poslovnik o radu Skupštine SPUH-a

AutorUrednik

Poslovnik o radu Skupštine SPUH-a

Na temelju članka 21. Statuta Sindikata Porezne uprave Hrvatske, Skupština utemeljitelja SPUH -a usvojila je 19. prosinca 2002 . godine

POSLOVNIK
o radu Skupštine Sindikata Porezne uprave Hrvatske

članak 1.

Ovim poslovnikom utvrđuje se način rada Skupštine SPUH (u daljnjem tekstu Skupština).
Odredbe ovog poslovnika obvezne su za sve članove Skupštine, kao i za druge osobe koje prisustvuju Skupštini.
Odredbe ovog Poslovnika odgovarajuće se primjenjuju i na rad Predsjedništva SPUH i Skupština podružnica SPUH.
(Kod rada Skupština podružnica SPUH, riječ Predsjednik SPUH, zamjenjuje se sa Povjerenik podružnice SPUH).

članak 2.

Sjednicu Skupštine sazivaju subjekti utvrđeni Statutom SPUH, a pripremaju je Predsjednik, zamjenik Predsjednika i Predsjedništvo.
Rad Skupštine je javan, a zatvoren je za javnost kada je to predviđeno zakonom i Statutom ili na temelju odluke Predsjedništva SPUH.
Skupštinu otvara i zatvara Predsjednik SPUH, a vodi nakon izbora radnog Predsjedništva Predsjednik radnog Predsjedništva Skupštine (u daljnjem tekstu: predsjedavajući).
Radi ostvarivanja načela javnosti i upoznavanja javnosti o radu i postignutim rezultatima Sindikata, Predsjednik SPUH na pogodan način izvještava sredstva javnog priopćavanja (TV, dnevni tisak i sl.)

članak 3.

Po otvaranju Skupštine i kratke uvodne riječi Predsjednika SPUH bira se:
1. radno Predsjedništvo u sastavu od tri člana, u čiji sastav obvezno ulazi Predsjednik SPUH, a druga dva predlažu članovi Skupštine.
2. zapisničar
3. dva ovjerovitelja zapisnika.
U slučaju da se održava izborna Skupština, Predsjednik radnog Predsjedništva ne može biti Predsjednik SPUH, te se bira kandidacijska komisija, verifikacijska komisija i izborna komisija u sastavu od tri člana za svaku.

članak 4.

Prije usvajanja predloženog dnevnog reda, predsjedavajući će zahtijevati prebrojavanje prisutnih članova Skupštine, odnosno konstatirati u zapisniku da li je na sjednici prisutna Statutom SPUH propisana većina članova Skupštine, potrebna za održavanje Skupštine i za donošenje pravovaljanih odluka.

članak 5.

Predsjedavajući daje na glasovanje članovima Skupštine predloženi dnevni red, koji se dostavlja unaprijed. Članovi Skupštine daju prijedloge za dopunu ili izmjene dnevnog reda, o kojem se posebno glasuje. Dnevni red se smatra prihvaćenim ako je za njega glasovala natpolovična većina prisutnih na Skupštini. Predsjedavajući nakon glasovanja i prihvaćanja dnevnog reda, isti objavljuje članovima Skupštine te se prihvaćeni dnevni red upisuje u zapisnik.

članak 6.

Nakon usvajanja i objavljivanja dnevog reda predsjedavajući poziva prisutne članove i goste, da, ukoliko to žele, upute pozdravnu riječ i obrate se Skupštini.

članak 7.

Predsjedavajući poziva pojedinačno članove Skupštine da se izlože pojedine točke usvojenog dnevnog reda.
Nakon izlaganja otvara diskusiju, koja traje dok svi prijavljeni diskutanti na završe svoje izlaganje po predhodnoj točki dnevnog reda.
Ukoliko se za diskusiju prijavi veći broj diskutanata, radno Predsjedništvo može donijeti odluku o vremenskom ograničenju svake diskusije. Smatra se da je 5 (slovima: pet) minuta normalno vrijeme za izlaganje svakog od prijavljenih diskutanata. U opravdanim slučajevima radno Predsjedništvo može dozvoliti da diskusija traje i duže. Pojedini diskutant može po pojedinoj točki diskutirati jednom ili najviše dva puta.
Predsjedavajući daje riječ pojedinom diskutantu i vodi računa o redu prijavljivanja diskutanata i njihovog diskutiranja.
Nitko nema pravo prekidati učesnika u diskusiji i upadati mu u riječ za vrijeme diskutiranja, osim predsjedavajućeg, koji može pozvati diskutanta da se drži točke dnevnog reda po kojoj je otvorena diskusija ili da se drži predviđenog vremena za diskusiju.

članak 8.

U vođenju Skupštine, predsjedavajući Skupštine:
– utvrđuje da li je u svakom trenutku prisutan potreban broj članova za donošenje odluka o pojedinom pitanju,
– brine se o provođenju utvrđenog dnevnog reda na Skupštini,
– daje i oduzima riječ članovima nazočnim na Skupštini kao i ostalim prisutnim osobama te usmjerava tijek rasprave u skladu s utvrđenim dnevnim redom,
– brine se o pravilnom formuliranju i zapisivanju odluka ili zaključaka u zapisnik,
– potpisuje odluke i zaključke koje donosi Skupština,
– brine se o održavanju reda na Skupštini,
– zatvara Skupštinu.

članak 9.

Osobe koje prisustvuju na Skupštini, a nemaju svojstvo člana Skupštine, mogu iznositi svoje mišljenje i davati prijedloge o određenim pitanjima samo ako im predsjedavajući dozvoli.

članak 10.

Nakon završetka izlaganja posljednjeg diskutanta, predsjedavajući zaključuje diskusiju i predlaže da se o toj točki dnevnog reda glasuje. Predsjedavajući u spornim trenucima može odrediti kratku vremensku stanku, kako bi se usaglasili stavovi o glasanju po određenoj točki dnevnog reda.
Članovi Skupštine o pojedinoj odluci ili zaključku u javnom ili tajnom glasovanju izjašnjavaju se sa: za, protiv ili suzdržan, a rezultate nakon prebrojavanja glasova objavljuje predsjedavajući.

članak 11.

Odluka o pojedinom pitanju smatra se donesenom, ako se za nju izjasni većina od prisutnih na Skupštini.
Glasovanje se u pravilu vrši javno, dizanjem ruku, a za pojedina pitanja članovi Skupštine mogu odlučiti da se glasuje tajno. U slučaju tajnog glasovanja formira se komisija od tri člana koja će izraditi listiće i nakon glasovanja podnijeti Skupštini izvještaj o provedenom glasovanju. Članove komisije predlažu članovi Skupštine.
Odluke donesene na Skupštini evidentiraju se i konstatiraju u zapisnik.

članak 12.

Za vrijeme Skupštine sve prisutne osobe dužne su poštivati odredbe ovog Poslovnika.
Zbog povreda reda na Skupštini mogu se članovima Skupštine i drugim prisutnim osobama
izreći slijedeće mjere:
1. javna opomena
2. oduzimanje riječi
3. udaljenje sa Skupštine
Mjere iz točke 1. i 2. ovog članka, izriče predsjedavajući, a mjeru iz točke 3. ovoga članka Skupština glasovanjem.
Izrečena mjera unosi se u zapisnik.

članak 13.

O tijeku sjednice vodi se zapisnik. Zapisnik osobito sadrži:
1. mjesto i vrijeme održavanja Skupštine
2. ukupan broj članova nazočnih na Skupštini
3. goste na skupštini
4. predloženi i usvojeni dnevni red
5. po pojedinim točkama dnevnog reda:
– kratak prikaz uvodnog izlaganja,
– imena učesnika diskusije i izlaganja te kratki prikaz istih,
– odluke usvojene po pojedinim točkama dnevnog reda,
6. vrijeme završetka Skupštine
7. potpise: predsjedavajućeg, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
Uz zapisnik se prilažu pisani materijali koji su bili izrađeni uz pojedinu točku dnevnoga reda i njihova konačna verzija.

članak 14.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu njegovim usvajanjem na Skupštini SPUH.

U Rijeci, 19. prosinca 2002. godine

Predsjednik Sindikata Porezne uprave Hrvatske

Tamara Smokvina

O autoru

Urednik administrator