O nama

…………………………………………………………………………………………….
Adresa:
SINDIKAT POREZNE UPRAVE HRVATSKE
ZAGREB, Boškovićeva 5
tel: 099 36 33 00187 30
e-mail:
predsjednistvo@spuh.hr
…………………………………………………………………………………………….
UKRATKO O SINDIKATU POREZNE UPRAVE HRVATSKE

Sindikat Porezne uprave Hrvatske osnovan je 19. prosinca 2002. godine u Rijeci, na skupštini utemeljitelja koju je činio 21 službenik Porezne uprave s područja Područnog ureda Rijeka, na čelu s Tamarom Smokvina koja je tada i izabrana za prvu predsjednicu Sindikata.

SPUH je samostalna, dobrovoljna, demokratska, interesna i nestranačka udruga zaposlenika Porezne  uprave, Ministarstva financija, državne uprave, lokalne i regionalne samouprave te drugih osoba koje smatraju da mogu svoje interese ostvariti kroz djelovanje SPUH-a.

Sjedište Sindikata je u Zagrebu, Boškovićeva 5, a Sindikat je udružen u Nezavisne hrvatske sindikate (NHS), kao udrugu više razine, na čijem je čelu predsjednik g. Krešimir Sever.

Sindikat Porezne uprave Hrvatske (skraćeno SPUH) djeluje kao strukovni sindikat, prvenstveno u svrhu okupljanja i učlanjenja službenika i namještenika Porezne uprave Republike Hrvatske i drugih zainteresiranih osoba, organiziranja članstva, pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora, informiranja i obrazovanja članstva u vezi ostvarivanja prava iz rada i u svezi s radom, borbe za dignitet struke, pravnu i socijalnu državu, sudjelovanja u izradi akata i odluka koje donosi poslodavac, a koje se odnose na rad i u svezi rada, bitnih za socijalno-materijalni položaj članova te u svrhu organiziranja i izvođenja drugih oblika sindikalnih aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje i zaštitu prava svojih članova, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, Zakonu o radu, Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, Zakonu o Poreznoj upravi te Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.

SPUH vode ljudi koji su službenici Porezne uprave i dijele sudbinu svih poreznika, koji nisu zadovoljni i ne mire se sa statusom i materijalnim položajem službenika i namještenika u Poreznoj upravi i koji su spremni na poduzimanje svih zakonom dopuštenih mjera za zaštitu radničkih prava i digniteta porezničke struke, poboljšanje organizacije rada i zaštite službenika u obavljanju njihovih redovnih dužnosti i specifičnih poslova iz djelokruga Porezne uprave.

U proteklih 17 godina postojanja SPUH je pokazao opravdanost svoga osnivanja i s pravom stekao i izborio se za status većinskog sindikata u Poreznoj upravi, respektabilnog socijalnog partnera i istinskog borca za službenike i namještenike Porezne uprave.

U svemu tome nužna nam je i podrška svih zaposlenih u Poreznoj upravi.