KODEKS

AutorUrednik

KODEKS

MINISTARSTVO FINANCIJA

1852

Na temelju članka 19. stavaka 1. Etičkog kodeksa državnih službenika (»Narodne novine« broj 49/06. i 134/08.) uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, klasa: 023-03/09-03/01, urbroj: 5030120-09-1 od 28. svibnja 2009. godine, ministar financija donosi

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE SLUŽBENIKA MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Porezne uprave (dalje u tekstu: Kodeks) sadrži pravila ponašanja kojih su se dužni pridržavati službenici Porezne uprave i druge osobe koje su na bilo koji način uključene u poslove Porezne uprave u odnosu prema poreznim obveznicima i u međusobnim odnosima.

Članak 2.

U ovom Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
– Kodeks je Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Porezne uprave;
– službenici jesu službenici Porezne uprave;
– diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe, u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnoga ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, obrazovanje, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili duševnih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom Porezne uprave;
– sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi službenika u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost službenika u obavljanju njegove dužnosti.

II. TEMELJNA PRAVILA PONAŠANJA

1. Zakonitost postupanja

Članak 3.

Službenici, u obavljanju poslova u Poreznoj upravi obvezni su postupati sukladno Ustavu Republike Hrvatske, zakonima, podzakonskim propisima i pravilima struke.

Članak 4.

Službenici se moraju pridržavati temeljnih načela pravodobnoga i učinkovitoga obavljanja poslova, poštivanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada, te postupati po uputama čelnika tijela, odnosno nadređenog službenika, a koje se odnose na ispunjavanje službenih dužnosti.
U poreznim postupcima službenici su se obvezni pridržavati naputaka o primjeni poreznih propisa.

2. Odgovornost – čuvanje tajnosti podataka

Članak 5.

Pri obavljanju poslova u Poreznoj  upravi službenici su dužni postupati odgovorno, uvažavati povjerljivost i tajnost svih podataka i informacija u svom radu, ne smiju ih koristiti u privatne svrhe ili na način koji nije u skladu s propisima o poreznoj tajni, tajnosti podataka, zaštiti osobnih podataka i pravu na pristup informacijama.
Povjerljive podatke koje saznaju pri obavljanju poslova u službi, službenici smiju koristiti samo uz odobrenje uključenih osoba  i ako postoji zakonsko pravo ili obveza objave tih podataka.
Poreznu, službenu, poslovnu i drugu tajnu službenici su dužni čuvati i nakon prestanka radnog odnosa u službi.

3. Jednakost, profesionalnost, ljubaznost i pružanje pomoći

Članak 6.

U svakodnevnom izvršavanju povjerenih im zadaća službenici svojim izjavama ili postupcima ne smiju diskriminirati druge službenike, odnosno stranke zbog podrijetla, spola, društvenog ili materijalnog položaja, rase, nacionalne i političke pripadnosti, odnosa prema religiji i prema seksualnoj orijentaciji  ili zbog kojega drugog razloga suprotno Ustavom i zakonom utvrđenom pravu i  slobodi.
Pri obavljanju poslova u Poreznoj upravi službenici su dužni postupati profesionalno, ljubazno i susretljivo, te se s dužnom pažnjom i poštovanjem odnositi prema strankama, prema nadređenim i podređenim službenicima i uspostaviti pošten, uravnotežen i kolegijalni odnos s drugim službenicima u svakodnevnom radu.

Članak 7.

Službenik u odnosu sa strankom mora postupati korektno, pristojno, objektivno i nepristrano, mora pokazati zanimanje i strpljenje (osobito prema neukoj stranci) pružajući joj pravnu pomoć sukladno zakonskim propisima, držeći se pritom načela ekonomičnosti vođenja postupka.
Podatke i informacije koje sazna u postupku o stranci, službenik je obvezan koristiti na način kako je to propisano zakonom.

4. Poštenje

Članak 8.

U svrhu očuvanja javnog povjerenja u Poreznu upravu Republike Hrvatske, ponašanje službenika mora biti časno, izvan svake sumnje i bez prijevara.

Članak 9.

Službenik se mora izuzeti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa.

Članak 10.

Pri obavljanju poslova u Poreznoj upravi službenici ne smiju:
– tražiti i primiti dar bez obzira na vrijednost, radi povoljnijeg rješenja predmeta (novac, vrijednosnice, dragocjeni, ukrasni i drugi predmeti); ako je službeniku, radi povoljnijeg rješenja predmeta ponuđena korist u obliku dara ili kakve druge ponude dužan je isto odbiti i o tome obavijestiti nadređenog službenika;
– zlouporabiti svoje ovlasti u svrhu ostvarivanja materijalne ili druge vrste koristi osobno, za članove obitelji, bliske rođake, prijatelje te druge pravne i fizičke osobe s kojima je u privatnom, poslovnom ili političkom odnosu,
– koristiti službene informacije o radu Ministarstva financija, Porezne uprave radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe,
– koristiti svoj položaj državnog službenika kako bi utjecali na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe, ostvarenja neke povlastice ili prava i sklapanja pravnog posla, odnosno kako bi na koji drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

5. Javni interes i politička neutralnost

Članak 11.

Pri obavljanju poslova u Poreznoj upravi službenici su dužni postupati sukladno javnom interesu.
Pripadnost političkoj stranci službenika nipošto ne smije utjecati na njihovo nepristrano i profesionalno postupanje pri obavljanju poslova u Poreznoj upravi.

6. Odanost Poreznoj upravi

Članak 12.

Službenici su dužni svojim djelovanjem i ponašanjem pridonositi ugledu Porezne uprave u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.
U javnim nastupima kada predstavljaju Poreznu upravu, službenik iznosi stavove Porezne uprave, u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem, ne iznoseći stavove suprotne službenim stavovima Porezne uprave.
U javnim nastupima u kojima ne predstavlja Poreznu upravu, a koji su tematski povezani s državnom službom, službenik ističe da iznosi osobne stavove.
Pri iznošenju stavova Porezne uprave i osobnih stavova, službenik pazi na osobni ugled i ugled Porezne uprave.

7. Učinkovito gospodarenje

Članak 13.

Pri obavljanju poslova u Poreznoj upravi službenici su obvezni postupati sukladno načelu učinkovitoga gospodarenja na temelju zakonskih propisa, načelu ekonomičnosti i načelu djelotvornosti.
Službenici su dužni pažljivo postupati s državnom imovinom i ostalim financijskim sredstvima koja su im povjerena i predana na korištenje.
Službenici su se dužni brinuti za svoj okoliš, te se brinuti za osobnu sigurnost i zdravlje sebe i drugih zaposlenika, kao i za sigurnost opreme koja im je dana na korištenje.

8. Uredno i primjereno odijevanje na radnom mjestu

Članak 14.

Pri obavljanju poslova u Poreznoj upravi službenik ne smije svojim izgledom narušavati ugled Porezne uprave.
Službenici se moraju odijevati uredno i pristojno, a odjeća i obuća treba biti u skladu s uobičajenim profesionalnim standardima.

III. NADZOR PRIMJENE KODEKSA

Članak 15.

Radi nadzora i tumačenja Kodeksa osniva se Etičko povjerenstvo Porezne uprave koje čine predsjednik i dva člana, od kojih najmanje jedan mora biti iz redova sindikata koji djeluje u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.
Etičko povjerenstvo Porezne uprave daje mišljenja i preporuke u povodu pritužbi na ponašanje koje podnositelji smatraju protivnim Kodeksu, kao i na vlastitu inicijativu.
Ako službenik Porezne uprave nije siguran je li određena situacija ili neki posao u skladu s ovim Kodeksom, dužan je savjetovati se s Etičkim povjerenstvom Porezne uprave.

Članak 16.

Službenik koji uoči da njegov kolega krši načela profesionalnog ponašanja, dužan ga je na to upozoriti i neformalno mu pokušati pomoći u razrješenju problema.
Ako se kršenje Kodeksa ne može riješiti na kolegijalan i neformalan način, službenik Porezne uprave dužan je o tome izvijestiti Etičko povjerenstvo Porezne uprave.
Službenik Porezne uprave ne smije se baviti prijavama kojih je cilj nekoga povrijediti ili poniziti.

IV. JAVNOST KODEKSA

Članak 17.

Kodeks se ističe na vidnome mjestu u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Kodeks se objavljuje na web stranicama Ministarstva financija, Porezne uprave.

V. STUPANJE NA SNAGU

Članak 18.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 043-01/08-01/1320
Urbroj: 513-07-21-09/09-35
Zagreb, 12. lipnja 2009.

Ministar financija
Ivan Šuker , v. r.

O autoru

Urednik administrator